Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


Sprawozdanie z działalności za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie w 2012 roku.I. Dane organizacji pożytku publicznego.

1. Nazwa organizacji - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie
2. Adres siedziby i dane kontaktowe -
43-200 Pszczyna ul. Antesa 1
Nr telefonu: 32/210-48-47
Nr faksu: 32/210-48-47
E-mail: dorwa@alpha.pl
Strona www: psouupszczyna.pl
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym -
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego - 14.03.2006
5. Numer REGON - 27235447700000
6. Numer KRS - 0000055636
7. Skład organu zarządzającego organizacji -
Fuławka Krystyna      – Przewodnicząca Zarządu Koła
Kania Renata             - Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Klimowicz Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Rakowski Dariusz       - Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
Jaczmińska Teresa     -  Skarbnik Zarządu Koła
Jeczeń-Małek Iwona   -  Sekretarz Zarządu Koła
Skaźnik Stefania         -  Członek Zarządu Koła
Gołaszewska Lucyna  -  Członek Zarządu Koła
Krzekotowska Teresa -  Członek Zarządu Koła
Kaniewski Marek         -  Członek Zarządu Koła,
Leśniak Marian            -  Członek Zarządu Koła,
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji -
Fanczalska Longina    - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Karbowy Dorota         - Członek Komisji Rewizyjnej
Balcarek Jadwiga        - Członek Komisji Rewizyjnej
9. Cele statutowe organizacji -
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.       
10. Sposoby realizacji celów statutowych organizacji -
1.    Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich po­trzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, miesz­kalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w in­tegracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.
2.    Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opie­kunów osób upośledzonych umysłowo.
3.    Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
4.    Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warun­­ków decydowania w swoich sprawach zarówno w ro­dzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
5.    Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imie­niu, mię­dzy innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowa­nie i opiekę prawną a także występowanie w interesie indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym.
6.    Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowied­niego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
7.    Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji,  terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
8.    Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.
9.    Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:
- grup samopomocowych,
- grup wsparcia,
- usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,
- placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
- informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.
10.    Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
11.    Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami upośledzonymi umysłowo.
12.    Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
13.    Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych wymienionych w rozdz. II artykuł 4.
14.    Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie upośledzenia umysłowego oraz współdziałanie w ich prowadzeniu a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.
15.    Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.
16.    Prowadzenie działalności wydawniczej.
17.    Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
18.    Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.
19.    Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
20.    Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego -
1. nauka, szkolenictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
2. ochrona i promocja zdrowia;
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
1. Działania włączające osoby niepełnosprawne do życia w społeczeństwie.
2. Działania na rzecz integracji społecznej.
3. Organizacja transportu wychowanków.
4. Organizacja systematycznych  posiłków dla podopiecznych.
5.Włączanie rodziców w życie placówek, stowarzyszenia i życie społeczne.
6.Budowa "Domu Kulejących Aniołów" w Piasku k/Pszczyny.
7.Terapia i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi kalectwami.
8. Edukacja w ramach obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego.
województwo

2.  Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej,   placówki   opiekuńczo -wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej - TAK
2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
- Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, Pszczyna, liczba odbiorców - 46.

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji:
Osoby fizyczne: 190
Osoby prawne: ---

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym


1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
1. Edukacja w ramach obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.
2. Terapia i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi kalectwami.
3. Działania włączające osoby niepełnosprawne do życia w społeczeństwie.
4. Działania na rzecz integracji społecznej.
5. Organizacja transportu wychowanków.
6. Organizacja systematycznych posiłków dla podopiecznych.
7. Włączanie rodziców w życie placówek, stowarzyszenia i życie społeczne.
8. Budowa "Domu Kulejących Aniołów" w Piasku k/Pszczyny.

Kod PKD - 85.20.Z
Kod PKD - 86.90.A
Kod PKD - 94.99.Z
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
cały kraj

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego - NIE
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego

Kod PKD ----
Kod PKD ----
Kod PKD ----
3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego

-------------------------------------------------
4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą - NIE
5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
Kod PKD ----
Kod PKD ----
Kod PKD ----
6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej

---------------------------------------------------

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat) - 3,350,830.43 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
     1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - 3,314,329.64 zł
     2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - 0 zł
     3. Przychody z działalności gospodarczej - 0 zł
     4. Przychody z działalności finansowej - 0 zł
     5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 344,850.69 zł
     6. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,164,285.30 zł
      w tym:
     a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach
         publicznych - 0 zł
     b) ze środków budżetu państwa - 711,005.97 zł
     c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego -
2,453,279.33 zł
     d) z dotacji z funduszy celowych - 0 zł
     7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 467,742.26 zł
      w tym:
     a) ze składek członkowskich - 8,147,00 zł
     b) z darowizn od osób fizycznych - 128,177.34 zł
     c) z darowizn od osób prawnych - 14,500.00 zł
     d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) - 316,917.92 zł
     e) ze spadków, zapisów - 0 zł
     f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem
        składników majątkowych) - 0 zł
     g) z nawiązek sądowych - 0 zł
     h) ze świadczeń pieniężnych - 0 zł
     8. Z innych źródeł - 35,720.79 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego - 0 zł
2. Wynik działalności gospodarczej - 0 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową - 0 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych - 0 zł
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem  - 4,300.00 zł
3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania:
   1. budowa "Domu Kulejących Aniołów" w Piasku k/Pszczyny -
      4,300.00 zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym, wraz z kwotą
   1 . Ubezpieczenie budowy "Domu Kulejących Aniołów" w Piasku  k/ Pszczyny -  4,300.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,290,411.83 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
W tym:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 3,163,850.10 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego - 0 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - 0 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja - 122,901.63 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 1,603.43 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
f) pozostałe koszty ogółem: 2,056.67 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień
 - z podatku dochodowego od osób prawnych
 - z podatku od nieruchomości
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych
 - z opłaty skarbowej
 - z opłat sądowych

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 226) - TAK

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach  prawa własności  lub prawa  użytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:
- użytkowanie wieczyste
- użyczenie

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy - 51 osób
2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty - 45,7 etatów
3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej - 15 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
1. Organizacja ma członków - TAK
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego:
- 91 osób fizycznych
- 0 osób prawnych
3. Zmiana członkostwa w organizacji
-organizacja pozyskała 2 członków
- organizacja straciła 5 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy - TAK
2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni - 5 osób, w tym:
a) członkowie organizacji - ----- osób
b) pracownicy organizacji - ---- osób
c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej - 0 osób
d) członkowie organu zarządzającego - 0 osób
e) inne osoby - 5 osób
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni - 65 osób
a) członkowie organizacji - 40 osób
b) pracownicy organizacji - 20 osób
c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej - 0 osób
d) członkowie organu zarządzającego - 0 osób
e) inne osoby - 5 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym - 2,216,738.26 zł
a) z tytułu umów o pracę - 2,146,138.05 zł, w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze - 1,749,663.35 zł
- nagrody - 128,694.70 zł
- premie - 267,780.00 zł
- inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) - 0 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych - 70,600.21 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego - 2,216,738.26 zł, w tym:
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego - 0 zł
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego - 2,216,738.26 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji - 0 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne - 0 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne - 0 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej - 4,864.46 zł

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne - 0 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne - 0 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej - 17,350.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń - -------------------------

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych - NIE
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych - 0 zł
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - --------------

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego - TAK

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych mieszkających w Gminie Pszczyna, do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie przy ul. Antesa 1 w ramach obowiązku szkolnego w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.- 52,790.00 zł
2. Programy rehabilitacyjno- wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi kalectwami - 8,000.00 zł
3. Warsztaty ceramiczne dla rodziców i podopiecznych świetlic środowiskowych sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - 7,330.00 zł
4. Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno- terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice- Zdrój, wraz z dowozem - 31,520.00 zł
5. Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych  z terenu Gminy Suszec - 6,600.00 zł
6. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie - 32,045.00 zł
7. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie  - 28,029.33 zł
8. Świetlica dla osób niepełnosprawnych - 135.000,00 zł
9. Terapia i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej - 31,320.00 zł
10. Programy rehabilitacyjno- wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. Dorosłe Dzieci) - 30,000.00 zł
11. Terapia i rehabilitacja w zakresie promocji i ochrony zdrowia osób dorosłych ze sprzężoną głęboką niepełnosprawnością z terenu Powiatu Pszczyńskiego w Świetlicy Terapeutycznej – placówce Koła PSOUU w Pszczynie - 5,000.00 zł
12. Porozumienie o partycypowaniu w kosztach dowozu ucznia - 450.00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej - TAK

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacjDi otrzymanych na ich realizację
1. Rehabilitacja i terapia 34 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w  Świetlicy Terapeutycznej- placówce Koła PSOUU w Pszczynie, wykonywanego w terminie od 1.01.2012 do 31.12.2012 - 241,968.41 zł
2. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym - 454,710.00 zł
3. Dotacja w związku z prowadzeniem niepublicznego ośrodka dla małych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym - subwencja oświatowa - 2,085,195.00 zł
4. Dofinansowanie ze środków PFRON zorganizowania VII Pikniku Integracyjnego "Tacy Sami- Inni" - 8,820.00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne - NIE
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację - -----------------------------------------------------

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki - --------------------------------

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem - --------------------

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
(Przedmiot kontroli/Organ kontrolujący/Data zakończenia kontroli)
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) - TAK

5. Dodatkowe informacje


Sprawozdanie sporządziła:
                                          
Data wypełnienia sprawozdania: 
Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska