Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


Sprawozdanie z działalności za rok 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie w 2011 roku.I. Dane organizacji pożytku publicznego.

1. Nazwa organizacji - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie
2. Adres siedziby i dane kontaktowe -
43-200 Pszczyna ul. Antesa 1
Nr telefonu: 32/210-48-47
Nr faksu: 32/210-48-47
E-mail: dorwa@alpha.pl
Strona www: psouupszczyna.pl
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 23.10.2001
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego - 13.03.2006
5. Numer REGON - 272354477
6. Numer KRS - 0000055636
7. Skład organu zarządzającego organizacji -
Fuławka Krystyna      – Przewodnicząca Zarządu Koła
Kania Renata             - Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Klimowicz Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Rakowski Dariusz       - Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
Jaczmińska Teresa     -  Skarbnik Zarządu Koła
Jeczeń-Małek Iwona   -  Sekretarz Zarządu Koła
Skaźnik Stefania         -  Członek Zarządu Koła
Gołaszewska Lucyna  -  Członek Zarządu Koła
Krzekotowska Teresa -  Członek Zarządu Koła
Kaniewski Marek         -  Członek Zarządu Koła,
Leśniak Marian            -  Członek Zarządu Koła,
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji -
Fanczalska Longina    - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Karbowy Dorota         - Członek Komisji Rewizyjnej
Balcarek Jadwiga        - Członek Komisji Rewizyjnej
9. Cele statutowe organizacji -
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.       
10. Sposoby realizacji celów statutowych organizacji -
Cele określone w art. 4 Stowarzyszenie realizuje przez:
§ 1.    Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich po­trzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, miesz­kalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w in­tegracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.
§ 2.    Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opie­kunów osób upośledzonych umysłowo.
§ 3.    Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
§ 4.    Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warun­­ków decydowania w swoich sprawach zarówno w ro­dzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
§ 5.    Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imie­niu, mię­dzy innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowa­nie i opiekę prawną a także występowanie w interesie indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym.
§ 6.    Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowied­niego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
§ 7.    Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji,  terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
§ 8.    Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.
§ 9.    Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:
grup samopomocowych,
grup wsparcia,
usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,
placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.
§ 10.    Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 11.    Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami upośledzonymi umysłowo.
§ 12.    Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
§ 13.    Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych wymienionych w rozdz. II artykuł 4.
§ 14.    Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie upośledzenia umysłowego oraz współdziałanie w ich prowadzeniu a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.
§ 15.    Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.
§ 16.    Prowadzenie działalności wydawniczej.
§ 17.    Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
§ 18.    Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.
§ 19.    Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
§ 20.    Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego -
1. nauka, edukacja, oświata, wychowanie;
2. ochrona i promocja zdrowia;
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
1. Działania włączające osoby niepełnosprawne do życia w społeczeństwie.
2. Działania na rzecz integracji społecznej.
3. Organizacja transportu wychowanków.
4. Organizacja systematycznych  posiłków dla podopiecznych.
5.Włączanie rodziców w życie placówek, stowarzyszenia i życie społeczne.
6.Budowa "Domu Kulejących Aniołów" w Piasku k/Pszczyny.
7.Terapia i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi kalectwami.
8. Edukacja w ramach obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego.
Powiat Pszczyna (gminy: Pszczyna, Miedźna, Suszec, Goczałkowice- Zdrój, Kobiór), Powiat Bielsko- Biała (gminy: Czechowice- Dziedzice, Bestwina), Powiat Oświęcim ( gmina: Brzeszcze).

2.  Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej,   placówki   opiekuńczo -wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej - TAK
2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
- Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, Pszczyna, liczba odbiorców - 45.
- Świetlica Terapeutyczna, Pszczyna, liczba odbiorców - 37.

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji:
Osoby fizyczne: 165
Osoby prawne: ---

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym


1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
1.Włączanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w życie  Stowarzyszenia i życie społeczne poprzez:
- coczwartkowe, popołudniowe spotkania rodziców i pracowników w Świetlicy Terapeutycznej,
- praca z gliną, masą solną robótki ręczne itp.,
- wspólne rozwiązywanie problemów związanych z wychowywaniem dzieci, niezaradnością życiową, niepełnosprawnościami,
- wspólne pielgrzymki,
- zabawy integracyjne, wyjazdy turystyczne, spotkania integracyjne z uczniami szkół,
- „Przedstawienie Jasełkowe” wystawiane w kościołach diecezji pszczyńskiej i miedźniańsko -wolańskiej,
-
spotkania integracyjne z urzędnikami Urzędu Miasta i Starostwa, sponsorami i  ludźmi dobrego serca. W miesiącu IX zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Prezes Krystyna Mrugalska,
- koncert Hanny Banaszak, Spotkania Chóralne, Koncert Mirka Lazarka- zwycięzcy ogólnopolskiej edycji „Bitwy na Głosy”,
- Piknik Integracyjny „Tacy sami-inni”w Piasku k. Pszczyny, Piknik z „Kobietowem”, Piknik Parafialny,
-  Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Edukacji Narodowej itd.
-
zabawa karnawałowa,
- uczestnictwo w rozgrywkach sportowych,
- wycieczki rowerowe w ramach działalności Klubu rowerowego „Włóczykije”,
- wycieczki w Beskid Śląski i Niski w ramach Klubu „Zdobywców Szczytów”,
- redagowanie własnej strony internetowej (http://www.psouupszczyna.pl)
- „Dni Otwarte” w placówkach Koła PSOUU w Pszczynie.
2. W 2011 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie kontynuowało  prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie ul. Antesa 1 oraz Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie ul. Brodatego  1.
- Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy  jest prowadzony przez Stowarzyszenie od 1992 roku. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi kalectwami, w wieku od 7 do 25 lat.
Z działalności DOREW w 2011 roku korzystało 45 podopiecznych.
Placówka posiada status niepublicznej placówki oświatowej i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, dzięki czemu swoim podopiecznym zapewnia kompleksową, specjalistyczną pomoc.
Praca z podopiecznymi opiera się na kompleksowej diagnozie psychologiczno- logopedyczno- pedagogicznej i diagnostyce fizjoterapeutycznej. Na ich podstawie dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program pracy: edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, który podlega systematycznej weryfikacji. Indywidualne programy są ściśle dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.
Ośrodek dysponuje w pełni wyposażoną  bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 16.30.
Podopiecznym zapewnia się codziennie dowóz na zajęcia  i odwóz do domów busami Stowarzyszenia oraz środkami transportu zabezpieczonymi przez gminy z których rekrutują się wychowankowie placówki. W ramach pobytu w placówce podopieczni korzystają z dwóch posiłków dziennie – śniadania i obiadu.
Całość świadczonych usług jest nieodpłatna.
- Świetlica Terapeutyczna dla młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym (od umiarkowanego po głębokie), sprzężonymi kalectwami narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi w wieku od 21 roku życia.
Z działalności Świetlicy Terapeutycznej w 2011 roku korzystało 37 podopiecznych.
Placówka zapewnia uczestnikom, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 zajęcia w pracowniach gospodarstwa domowego, arteterapii, komputerowej i pracowni stolarskiej. Dwa razy w tygodniu zajęcia na basenie i hali sportowej, a także aktywny udział w imprezach sportowych i kulturalnych, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, wycieczki.
Zasadniczo uczestnicy Świetlicy przygotowywani są do samodzielnego życia  i radzenia sobie w sytuacjach społecznych, stąd też silny nacisk na aktywne uczestnictwo w życiu zdrowego społeczeństwa i integrację z grupą rówieśniczą.
Uczestnicy placówki dowożeni są na zajęcia busami Stowarzyszenia, a po ich zakończeniu odwożeni do domów. Całość świadczonych usług jest nieodpłatna.

Podopieczni uczestniczyli w :
- wycieczce do Strumienia, gdzie podopieczni zwiedzili żywą szopkę bożonarodzeniową,
- wyjazdach do kin, teatrów,
- wystawie prac plastycznych wychowanków DOREW na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach- Zdroju- „Mandalowy zawrót głowy",
- wystawie prac plastycznych w ramach programu „Chodź pomaluj mój świat” w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej filia w Pszczynie,
- udział podopiecznych w przedstawieniach teatralnych,
- spotkaniach wokół muzyki- wspólne śpiewy z akompaniamentem akordeonu,
- zajęciach muzyczno- rytmicznych z wykorzystaniem bębnów djembe,
- zespół „Urwisy z Antesa” w XII Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- X Powiatowym Konkursie Recytatorskim,
- wyjazdach na wycieczkę edukacyjną do Korbielowa,
- wyjazdach do Palmiarni w Gliwicach,
- wycieczce do Mini ZOO „Kucyk” w Inwałdzie,
- spotkaniu ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie- pokaz ich pracy.
- uroczystym zakończeniu roku szkolnego połączonego z obchodami Dnia Rodziny,
- systematycznych wyjazdach do groty solnej w Goczałkowicach – Zdroju,
- III Międzyośrodkowych Zawodach Pływackich  na basenie w Jankowicach,
- ruchowych zajęciach integracyjnych z wychowankami Centrum Pomocy Rodzinie „Przystań”,
- zawodach sportowych „Powitanie Wiosny”,
- XII Powiatowej Spartakiadzie organizowanej w ramach obchodów Powiatowego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych „Słoneczny Tydzień”,
- X Powiatowym Konkursie Wędkarskim,
- III Regionalnym Turnieju Piłki Nożnej w Bytomiu,
- II Międzyośrodkowych Zawodach Piłkarskich osób Niepełnosprawnych Pszczyna 2011,
- systematyczna dogoterapia i rekreacja konna.

Dzięki prowadzonej zbiórce publicznej, na dzień 31.12.2011 r. oddano w stanie surowym zamkniętym nowo budowany „Dom Kulejących Aniołów” w Piasku k. Pszczyny.

Kod PKD - 9499Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
                             gdzie indziej niesklasyfikowana
Kod PKD - 8520Z- Szkoły podstawowe.
                 8531A- Gimnazja
Kod PKD - 8614A- Działalność fizjoterapeutyczna
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Powiat Pszczyna (gminy: Pszczyna, Miedźna, Suszec, Goczałkowice- Zdrój, Kobiór), Powiat Bielsko- Biała (gminy: Czechowice- Dziedzice, Bestwina), Powiat Oświęcim ( gmina: Brzeszcze).

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego - NIE
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego

Kod PKD ----
Kod PKD ----
Kod PKD ----
3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego

-------------------------------------------------
4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą - NIE
5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
Kod PKD ----
Kod PKD ----
Kod PKD ----
6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej

---------------------------------------------------

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat) - 4.004.314,96 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
     1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - 0 zł
     2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - 0 zł
     3. Przychody z działalności gospodarczej - 0 zł
     4. Przychody z działalności finansowej - 15.052,21 zł
     5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 336.970,20 zł
     6. Ze źródeł publicznych ogółem: 3.028.526,63 zł
      w tym:
     a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach
         publicznych - 0 zł
     b) ze środków budżetu państwa - 0 zł
     c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego -
2.366.625,00 zł
     d) z dotacji z funduszy celowych - 661.901,63 zł
     7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 563.482,70 zł
      w tym:
     a) ze składek członkowskich - 6.126,00 zł
     b) z darowizn od osób fizycznych - 153.819,48 zł
     c) z darowizn od osób prawnych - 15.691,20 zł
     d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) - 354.532,52 zł
     e) ze spadków, zapisów - 0 zł
     f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem
        składników majątkowych) - 33.300,00 zł
     g) z nawiązek sądowych - 0 zł
     h) ze świadczeń pieniężnych - 3,00 zł
     8. Z innych źródeł - 60.283,12 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego - 0 zł
2. Wynik działalności gospodarczej - 0 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową - 0 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych - 645.176,47 zł
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem  - 982.146,67 zł
3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania:
   1. budowa "Domu Kulejących Aniołów" w Piasku k/Pszczyny -
       982.146,67 zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym, wraz z kwotą
   1 . budowa "Domu Kulejących Aniołów" w Piasku   k/ Pszczyny - 
        982.146,67 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3.191.909,93 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
W tym:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 3.076.132,66 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego - 0 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - 0 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja - 115.408,27 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 369,00 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł
f) pozostałe koszty ogółem: 0 zł, w tym: wysokość kosztów finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -  0 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień
 - z podatku dochodowego od osób prawnych
 - z podatku od nieruchomości
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych
 - z opłaty skarbowej
 - z opłat sądowych

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 226) - TAK

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach  prawa własności  lub prawa  użytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:
- użytkowanie wieczyste
- użyczenie

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy - 51 osób
2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty - 43,3 etatów
3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej - 21 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
1. Organizacja ma członków - TAK
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego:
- 92 osób fizycznych
- --- osób prawnych
3. Zmiana członkostwa w organizacji
-organizacja pozyskała 2 członków
- organizacja straciła 3 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy - TAK
2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni - 47 osób, w tym:
a) członkowie organizacji - ----- osób
b) pracownicy organizacji - ---- osób
c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej - ---- osób
d) członkowie organu zarządzającego - ---- osób
e) inne osoby - 47 osób
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni
a) członkowie organizacji - 50 osób
b) pracownicy organizacji - 22 osób
c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej - ---- osób
d) członkowie organu zarządzającego - 11 osób
e) inne osoby - 17 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym - 2.172.932,70 zł
a) z tytułu umów o pracę - 2.084.128,17 zł, w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze - 1.690.261,05 zł
- nagrody - 158.580,00 zł
- premie - 235.287,12 zł
- inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) - 0 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych - 88.804,53 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego - 2.172.932,70 zł, w tym:
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego - 0 zł
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego - 2.172.932,70 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji - 0 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne - 0 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne - 0 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej - 2.550,39 zł

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne - 0 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne - 0 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej - 15.010,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń - -------------------------

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych - NIE
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych - 0 zł
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - --------------

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego - TAK

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
1. Piknik integracyjny z udziałem podopiecznych i rodzin Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koła w Pszczynie oraz przedstawicieli gminnych organizacji pozarządowych - 8.000,00 zł
2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych mieszkających w Gminie Pszczyna, do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie przy ul. Antesa 1 w ramach obowiązku szkolnego - 47.600,00 zł
3. Programy rehabilitacyjno- wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami ( z terenu Czechowic- Dziedzic) - 6.000,00 zł
4. Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno- terapeutyczna dla dzieci z uposledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice- Zdrój, wraz z dowozem - 21.890,00 zł
5. Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych  z terenu Gminy Suszec w okresie od 1.01.2011 do 31.07.2011 - 3.020,00 zł
6. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie w okresie od 1.01.2011 do 31.07.2011 - 15.510,00 zł
7. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie w okresie od 1.09.2011 do 31.12.2011 - 9.750,00 zł
8. Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych  z terenu Gminy Suszec w okresie od 1.09.2011 do 31.12.2011 - 1.800,00 zł
9. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie  - 24.420,00 zł
10. Świetlica dla osób niepełnosprawnych ( Urząd Miasta Pszczyna)
135.000,00 zł
11. Terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej w okresie od 1.01.2011 do 31.08.2011 - 17.300,00 zł
12. Terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej w okesie od 1.09.2011 do 31.12.2012 - 9.960,00 zł
13. Program rehabilitacyjno- wychowawczy dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. dorosłe dzieci)( Urząd Miasta Czechowice- Dziedzice) - 23.000,00 zł
14. Terapia i rehabilitacja w zakresie promocji i ochrony zdrowia na rzecz 20 osób dorosłych ze sprzężoną głęboką niepełnosprawnością z terenu Powiatu Pszczyńskiego w Świetlicy Terapeutycznej – placówce Koła PSOUU w Pszczynie - 1.000,00 zł
15. Porozumienie o partycypowaniu w kosztach dowozu ucznia z Czechowic- Dziedzic do DOREW w Pszczynie - 1.175,00 zł
16. Subwencja oświatowa - 2.041.200,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej - TAK

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
1. Rehabilitacja i terapia 34 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w  Świetlicy Terapeutycznej- placówce Koła PSOUU w Pszczynie, wykonywanego w terminie od 1.01.2011 do 31.12.2011 - 196.601,63 zł
2. Rehabilitacja lecznicza- "Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym" - 460.600,00 zł
3. Dofinansowanie ze środków PFRON zorganizowania VI Festynu Integracyjnego "Tacy Sami- Inni" - 4.700,00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne - NIE
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację - -----------------------------------------------------

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki - --------------------------------

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem - --------------------

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
(Przedmiot kontroli/Organ kontrolujący/Data zakończenia kontroli)

1. Ocena stanu realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania pod nazwą: " Terapia i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej - Gmina Suszec; 4.02.2011 r.
2. Ocena stanu realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania pod nazwą: " Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie" - Gmina Suszec; 4.02.2011 r.
3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji okreslonej w przepisach prawa i postanowieniach ustawy, związanych z realizacja zadania pod nazwą " Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec" - Gmina Suszec; 4.02.2011 r.
4. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji okreslonej w przepisach prawa i postanowieniach ustawy, związanych z realizacja zadania pod nazwą " Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie" - Gmina Suszec; 4.02.2011 r
5. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach ustawy, związanych z realizacja zadania pod nazwą „ Terapia i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej” - Gmina Suszec; 4.02.2011 r.
6. Ocena stanu realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania pod nazwą:” Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec - Gmina Suszec; 4.02.2011 r.
7. Kontrola prawidłowości realizacja zadania:”Dowóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających w Gminie Pszczyna, do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie przy ul. Antesa 1 w ramach obowiązku szkolnego w okresie 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. - Urząd Miasta Pszczyny; 28.03.2011 r
8. Kontrola prawidłowości realizacja zadania: „ Świetlica dla osób niepełnosprawnych” - Urząd Miasta Pszczyny; 28.03.2011 r.
9. Sprawdzenie realizacji umowy nr 7PA/000017/14/D z dnia 12.03.2008r. O dofinansowanie realizacji zadań w ramach modułu A programu pod nazwą „PARTNER III” - wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” - Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 20.05.2011 r.
10. Kontrola w zakresie oceny sanitarnej - Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny w Tychach; 29.07.2011 r.
11. Sprawdzenie realizacji umowy nr 121/200287/05/2011 w rodzaju rehabilitacja lecznicza z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym celem zweryfikowania warunków dotyczących wyposażenia w sprzęt, pomieszczeń do wykonywania świadczeń z oceną warunków sanitarno- higienicznych oraz spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych - Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia; 4.11.2011 r.
12. Ocena stanu realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania pod nazwą:” Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec - Gmina Suszec; 5.12.2011 r.
13. Ocena stanu realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania pod nazwą: " Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie" - Gmina Suszec; 5.12.2011 r.
14. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji okreslonej w przepisach prawa i postanowieniach ustawy, związanych z realizacja zadania pod nazwą " Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec" - Gmina Suszec; 5.12.2011 r.
15. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach ustawy, związanych z realizacja zadania pod nazwą " Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie" - Gmina Suszec; 5.12.2011 r.
16. Ocena stanu realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania pod nazwą: " Terapia i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej - Gmina Suszec; 5.12.2011 r.
17. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach ustawy, związanych z realizacja zadania pod nazwą „ Terapia i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej” - Gmina Suszec; 5.12.2011 r.
18. Realizacja zadania publicznego pod nazwą „ kompleksowa pomoc rehabilitacyjno- terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice- Zdrój , wraz z dowozem - Gmina Goczałkowice- Zdrój; 28.12.2011 r.

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) - TAK

5. Dodatkowe informacje
Dzięki Fundacji "Wspólna Droga" zraalizowano:
1.Uwierz w siebie – integracyjne warsztaty ceramiczne dla rodziców i ich „dorosłych dzieci” z niepełnosprawnością intelektualną uczestników Świetlicy Terapeutycznej –.placówki Koła PSOUU w Pszczynie - 2.847,82 zł,
2.Systematyczny dowóz podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej – placówki Koła PSOUU w Pszczynie na. wielospecjalistyczną terapię i rehabilitację - 8.200,00 zł,
3.W oczach dziecka zobaczysz jego pełny brzuszek, w oczach dziecka zobaczysz jego głód- 8.720,00 zł.

Sprawozdanie  w rubryce III.1.tj. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem różni się od wartości wykazanej w rachunku wyników  o wartość srodków finansowych pozyskanych z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2.5.) w kwocie 336.970,20 zł  oraz o środki finansowe pozyskane w ramach zbiórki publicznej( poz. 7d) na kwotę 354.532,62 zł . Środki te przeznaczone są na budowę nowej placówki " Domu Kulejących Aniołów" w Piasku i są księgowane na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów.


Sprawozdanie sporządziła: Iwona Jeczeń- Małek,
                                            Sekretarz Zarzadu Koła PSOUU w Pszczynie
Data wypełnienia sprawozdania: 21.03.2012 r.
Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska