Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


Sprawozdanie z działalności za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie w 2010 roku.1. nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w KRS i numer KRS-u, statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON, data uzyskania statusu OPP,dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych fundacji,

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie
siedziba: 43-200 Pszczyna ul. Antesa 1

wpis do KRS: 23.10.2001 nr 0000055636
NIP         638-10-22-762
REGON  272354477
status OPP od 13.03.2006

Zarząd PSOUU Koło w Pszczynie:

Fuławka Krystyna      – Przewodnicząca Zarządu Koła,
                                 zam. Pszczyna ul. Śmiałego 27/4
Kania Barbara            -  v-ce Przewodnicząca Zarządu Koła,
                                 zam. Ćwiklice ul. Sosnkowskiego 50
Gaża Augusta            -  Skarbnik Zarządu Koła,
                                  zam. Pszczyna ul. Słowackiego 5
Jeczeń-Małek Iwona  -  Sekretarz Zarządu Koła,
                                  zam. Ćwiklice ul. Sosnkowskiego 32
Skaźnik Stefania        -  Członek Zarządu Koła,
                                  zam. Pszczyna ul. Jagiełły 20/8
Wasilewska Jadwiga -  Członek Zarządu Koła,
                                  zam. Pszczyna ul. Kopernika 50
Beberok Adam             -  Członek Zarządu Koła,
                                  zam. Ćwiklice  ul. Obronców Pokoju 4
Gołaszewska Lucyna -  Członek Zarządu Koła,
                                  zam. Pszczyna ul. Reymonta 11
Rakowski Dariusz       -  Członek Zarządu Koła,
                                  zam. Pszczyna ul. Wielkiego 12/7
Olszynka Róża            - Członek Zarządu Koła,
                                  zam. Pszczyna ul. Tuwima 10
Kania Renata              - Członek Zarządu Koła,
                                  zam. Piasek ul. Studzienicka 45

Cele statutowe Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin .       

2. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie swoją działalnością obejmuje: Powiat Pszczyna (gminy: Pszczyna, Miedźna, Suszec, Goczałkowice- Zdrój, Kobiór), Powiat Bielsko- Biała (gmina Czechowice – Dziedzice, Bestwina), Powiat Oświęcimski ( gmina Brzeszcze).

Na dzień 31.12.2010 zarejestrowanych było 93 członków PSOUU Koła w Pszczynie oraz 5 członków honorowych.

Formy pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych obejmują:
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin w ramach systemu oparcia społecznego,
- prowadzenie różnorodnych usług w zakresie edukacji i rewalidacji, rehabilitacji, terapii, świadczeń zdrowotnych,
- organizowanie doradztwa prawnego dla rodzin osób niepełnosprawnych,
- inicjowanie i prowadzenie form pomocy dla rodziny, a w szczególności grup samopomocowych, grup wsparcia usług wspomagających rodzinę w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,
- organizowanie i  prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
- prowadzenie aktywnej współpracy z władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami, organizacjami  i osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, mającej na celu zapewnienie tym osobom i ich rodzinom przysługujących im praw do korzystania ze specjalistycznej opieki i wielokierunkowej pomocy,
- prowadzenie na zlecenie , w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich służących realizacji celów Stowarzyszenia,
- organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych  o charakterze integracyjnym,
- prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej Stowarzyszenia,
- prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki i pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi,
- inicjowanie  i rozbudowywanie współpracy z wolontariuszami zainteresowanymi pracą z osobami niepełnosprawnymi.

- W 2010 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie kontynuowało prowadzenie zasadniczej działalności statutowej tj. prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie ul. Antesa 1 oraz Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie ul. Brodatego  1.

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy  jest prowadzony przez Stowarzyszenie od 1992 roku. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi kalectwami, w wieku od 7 do 25 lat.
Z działalności DOREW w 2010 roku korzystało 45 podopiecznych.
Placówka posiada status niepublicznej placówki oświatowej i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, dzięki czemu swoim podopiecznym zapewnia kompleksową, specjalistyczną pomoc. Praca z podopiecznymi opiera się na kompleksowej diagnozie psychologiczno- logopedyczno- pedagogicznej i diagnostyce fizjoterapeutycznej. Na ich podstawie dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program pracy: edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, który podlega systematycznej weryfikacji. Indywidualne programy są ściśle dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Ośrodek dysponuje w pełni wyposażoną  bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 16.30. Podopiecznym zapewnia się codziennie dowóz na zajęcia  i odwóz do domów busami Stowarzyszenia oraz środkami transportu zabezpieczonymi przez gminy z których rekrutują się wychowankowie placówki. W ramach pobytu w placówce podopieczni korzystają z dwóch posiłków dziennie – śniadania i obiadu. Całość świadczonych usług jest nieodpłatna.

Od stycznia 2005 roku Koło prowadzi drugą placówkę: Świetlicę Terapeutyczną dla młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym (od umiarkowanego po głębokie), sprzężonymi kalectwami narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi w wieku od 21 roku życia. Z działalności Świetlicy Terapeutycznej w 2009 roku korzystało 35 podopiecznych. Placówka zapewnia uczestnikom, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 zajęcia w pracowniach gospodarstwa domowego, arteterapii, komputerowej i pracowni stolarskiej. Raz w tygodniu zajęcia na basenie i hali sportowej, a także aktywny udział w imprezach sportowych i kulturalnych, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, wycieczki. Zasadniczo uczestnicy Świetlicy przygotowywani są do samodzielnego życia i radzenia sobie w sytuacjach społecznych, stąd też silny nacisk na aktywne uczestnictwo w życiu zdrowego społeczeństwa i integrację z grupą rówieśniczą. Uczestnicy placówki dowożeni są na zajęcia busami Stowarzyszenia, a po ich zakończeniu odwożeni do domów. Całość świadczonych usług jest nieodpłatna.

- 22.07.2010 rozpoczęto budowę Środowiskowego Domu Samopomocy „Domu Kulejących Aniołów” w Piasku.

Dom Samopomocy będzie dziennym ośrodkiem rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczy, będzie prowadził wczesną interwencję i wczesne wspomaganie dziecka, poradnictwo specjalistyczne. W Domu będą prowadzone warsztaty, wykłady i seminaria, spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia. Dom będzie ogniwem wsparcia społecznego dla osób które z powodu przewlekłej psychicznej choroby lub niepełnosprawności intelektualnej, mających poważne trudności w życiu codziennym, wymagających pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym, której same te osoby, ani ich rodziny nie mogą zapewnić wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

- Dzięki dofinansowaniu Fundacji „Wspólna Droga” prowadzono Warsztaty Ceramiczne „Piękno jest w nas” dla rodziców i ich „dorosłych dzieci” z niepełnosprawnością intelektualną- uczestników Świetlicy Terapeutycznej. 

Celem Warsztatów była integracja, budowanie trwałych relacji w rodzinie opartych na wzajemnym rozumieniu swoich potrzeb i oczekiwań poprzez arteterapię. W   programie wzięło udział 40 osób, w tym 20 z niepełnosprawnością intelektualną.

- Dzięki dofinansowaniu Fundacji „Wspólna Droga” realizowano systematyczny dowóz na wielospecjalistyczną terapię i rehabilitację dorosłych osób  niepełnosprawnych, podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej.

- Ruch Self- Adwokatów – self- adwokaci to osoby niepełnosprawne wypowiadające się we własnym imieniu i  interesie oraz w interesie innych osób niepełnosprawnych, głównie w zakresie swoich praw.

Do ruchu self- adwokatów należy 6 podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej, którzy zorganizowali Konferencję Prasową  z udziałem Zarządu Koła PSOUU w Pszczynie. Podczas konferencji omówiono sposób organizacji Koła Terenowego w Pszczynie oraz przedstawiono oczekiwania podopiecznych Świetlicy względem
Zarządu.

- celem aktywizacji twórczej prowadzono zajęcia w pracowni ceramicznej,

- w 2010 roku PSOUU Koło w Pszczynie współpracowało z Kancelarią Adwokacką Pani mec. Grażyny Frelich oraz Kancelarią Notarialną Pani Mirelii Radwan. Współpraca obejmowała porady prawne dla członków Koła,

- zorganizowano grupę wsparcia dla rodziców – cykliczne, cotygodniowe spotkania chętnych rodziców którzy podczas piecznie ciastek i ciast, wspólnego szydełkowania, rzeźbienia w masach plastycznych i malowaniu prac, omawiają wspólne problemy związane z rolą opiekuna osoby niepełnosprawnej i doradzają sobie na podstawie własnych doświadczeń. - średnio 17 osób,

- powstała grupa teatralna „Urwisy z Antesa” działająca przy Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym. W skład grupy wchodzą podopieczni Stowarzyszenia o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Przedstawienie „Urwisów z Antesa” na VII Powiatowym Przeglądzie Jasełek Suszec 2010 zajęło I miejsce w kategorii szkoły gimnazjalne.

- przy DOREW działała grupa wokalno- taneczna „Ziemianie” która zdobyła I nagrodę w kategorii szkoły gimnazjalne w XII Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej dla Ośrodków Kształcenia Specjalnego oraz nagrodę specjalną na VII  Festiwalu Ekologicznym,

- od września 2010 r. realizowano program zespołowych zajęć edukacyjnych „Chodź, pomaluj mój świat”. Uczestniczą w nim wszyscy podopieczni DOREW. Program ma na celu rozbudzenie wyobraźni oraz zachęcenie do wyrażania swoich uczuć i emocji poprzez sztukę, jak również promocję twórczości osób z niepełnosprawnością  intelektualną w lokalnym środowisku. W ramach programu nawiązano współpracę z Biblioteką Pedagogiczną  oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Goczałkowicach-  Zdroju, z którymi zorganizowano wystawę prac- 45 osób,

- wydano kalendarz na 2011 rok, ilustrowany dziełami podopiecznych- 45 osób,

- realizowano program „Uczymy się pomagać” którego celem jest kształtowanie opiekuńczego i odpowiedzialnego stosunku do zwierząt, rozwijanie odpowiedzialności za wykonywane zadania, budowanie wrażliwości i chęci niesienia pomocy innym, wdrażanie do współpracy i współdziałania z kolegami i koleżankami oraz opiekunami, wdrażanie do zachowań ekologicznych, rozwijanie poczucia własnej wartości, podnoszenia samooceny, dostarczanie radości z niesienia pomocy innym oraz rozbudzenie poczucia sukcesu. W ramach programu nawiązano współpracę z Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt w Tychach oraz Przytuliskiem „Przystań- Ocalenie” w Ćwiklicach, gdzie nasi podopieczni pomagali w karmieniu i opiece nad zwierzętami. Podopieczni DOREW i Świetlicy Terapeutycznej  odwiedzili również Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w  Pszczynie oraz Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach, gdzie starali się nieść pomoc i radość innym niepełnosprawnym- 70 osób,

- zorganizowano w Kościele Ewangielicko- Augsburskim w Pszczynie koncert charytatywny zespołu „Golec uOrkiestra” - ok. 300 osób,

- zorganizowano Dzień Babci i Dziadka- 150osób,

- zorganizowano „Dzień Rodziny”- integracyjna impreza dla rodziców, podopiecznych i pracowników PSOUU Koło w Pszczynie- 200  osób,

- zorganizowano II Międzyośrodkowe Zawody Pływackie dla Osób Niepełnosprawnych- 200 osób,

- zorganizowano I Międzyośrodkowe Zawody Piłkarskie dla Osób Niepełnosprawnych- 200 osób,

- zorganizowano zawody tenisa stołowego – 150 osób,

- zorganizowano V Piknik Integracyjny "TACY SAMI – INNI"- dla ok.1500 osób  ,

- zorganizowano 9 wypraw Klubu Rowerowego "WŁÓCZYKIJE ". Najbardziej imponująca była „Wielka Włóczęga”- wycieczka po województwach: śląskim,
świętokrzyskim, podlaskim, podkarpackim i małopolskim  na którą wyruszono 19.08.2010 r. W ciągu 10 dni rowerzyści pokonali prawie 1500 km  - średnio 10 osób brało udział w wycieczce,

- w 2010 roku zorganizowano turnus rehabilitacyjny do Łeby – 123 osoby,

- 50 podopiecznych PSOUU brało udział w olimpiadach sportowych, przeglądach, konkursach zespołów artystycznych, konkursach plastycznych,
         
- zorganizowano kulig w Kozach- 100 osób,

- zorganizowano wyjazd do „Parku Świętego Mikołaja” w Zatorze- 50 osób,

- zorganizowano wyjazd do Parku Wodnego w hotelu „Gołębiowski” w Wiśle- 55 osób,

- zorganizowano wyjazd do „Figloparku” w Bielsku- Białej- 45 osób,

- zorganizowano wycieczkę do ZOO w Chorzowie- 45 osób,

- zorganizowano wyjazd do Ślaskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach na sztukę pt. „Dziadek do orzechów”- 55 osób,

- zorganizowano  dyskoteki i zabawy taneczno- muzycznych dla niepełnosprawnych - liczba uczestników 70 osób,

- zorganizowano wyjazdy do multikina w Bielsku- Białej oraz kina w Pszczynie- 70 osób,

- zorganizowano  wycieczki  w ramach Klubu  Zdobywców Szczytów "ŚWIETLIKI" działającego przy Świetlicy Terapeutycznej. Każda wyprawa jest planowana z mapą turystyczną, omawiana trasa, podzielone obowiązki. Każdy uczestnik ma założony zeszyt, gdzie zbierane są pieczątki ze schronisk – średnio 20 osób ,

- kontynuowano spotkania w ramach Klubu Honorowego Gościa działającego przy Świetlicy Terapeutycznej- średnio 40 osób,

- zorganizowano ogniska, grille, zabawy integracyjne,

- zorganizowano uroczyste zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego – 150 osób,

- zorganizowano bal karnawałowy w Restauracji „ Złota Podkowa” w Goczałkowicach- Zdroju - dla 150 osób,

- brano udział w VIII Międzyośrodkowych Zawodach Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych Pszczyna- Suszec - ok. 200 osób,

- w ramach promocji zdrowia  zorganizowano cykliczne cotygodniowe wyjazdy do Jaskini Solnej w Goczałkowicach Zdroju - 70 osób,

- cotygodniowa dogoterapia i hipoterapia  – 70 osób,

- systematycznie organizowano pomoc prawną dla rodzin i formalną w załatwianiu spraw urzędowych,

- organizowano pomoc rzeczową dla rodzin,

- systematycznie organizowano pomoc żywnościową dla najuboższych rodzin w ramach programu PEAD,

- systematycznie promowano działalność Stowarzyszenia w prasie lokalnej, ponadlokalnej i internetowych serwisach itp.,

- współpracowano z Kościołami różnych wyznań,

- kontynuowano prowadzenie własnej strony internetowej.

3.  informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS,
nie prowadzono działalności gospodarczej.

4.  odpisy uchwał zarządu fundacji,

1/2010 z  25.01.2010 r. - w sprawie przyjęcie sprawozdania z dnia 30.12.2009r ,

2/2010 z  25.01.2010 r. - w sprawie planu urlopowego na rok 2010,

3/2010 z  25.01.2010 r. -w sprawie przyjęcia Statutu Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ,

4/2010 z 25.01.2010 r.- w sprawie przyjęcia  Regulaminu Porządkowego Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

5/2010 z 25.01.2010 r.- w sprawie przyjęcia karty wzoru podpisów osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalno- rachunkowej dowodów księgowych ,

6/2010 z 1.03.2010 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania z 25.01.2010,

7/2010 z 1.03.2010 r.- w sprawie zatwierdzenie Regulaminu DOREW, Regulaminu Sekcji Rodziców i Regulaminu działalności Rady Programowej,

8/2010 z 1.03.2010 r.- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2009,

9/2010 z 19.02.2010 r.- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego z działalności Koła za rok 2009,

10/2010 z 1.03.2010 r.- w sprawie zatwierdzenia aktualnej listy członków Koła uprawnionych do głosowania w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Koła,

11/2010 z 1.03.2010 r.- w sprawie zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego  Członków Koła,

12/2010 z 10.05.2010r.- w sprawie przyjęcia sprawozdania z dnia 1.03.2010,

13/2010 z 10.05.2010r.- w sprawie umieszczenia na portalu internetowym informacji o poszukiwaniu głównego wykonawcy Środowiskowego Domu Samopomocy w Piasku,

14/2010 z 10.05.2010 r.- w sprawie dnia wolnego dla pracowników PSOUU Koło w Pszczynie za dzień 16.05.2010,

15/2010 z 1.06.2010 r.- w sprawie przyjęcia sprawozdania z dnia 10.05.2010,

16/2010 z 1.06.2010 r.- w sprawie wyboru nadzoru budowlanego dla Środowiskowego Domu Samopomocy,

17/2010 z 1.06.2010 r.- w sprawie umieszczenia na portalu internetowym informacji o wyborze nadzoru budowlanego dla Środowiskowego Domu Samopomocy,

18/2010 z 21.06.2010r.- w sprawie przyjęcia Umowy nr 1/2010 z dnia 18.06.2010,

19/2010 z .21.06.2010 r.- w sprawie przyjęcia sprawozdania z dnia 1.06.2010 oraz protokołu z dnia 18.06.2010,

20/2010 z 14.07.2010 r.- w sprawie przyjęcia sprawozdania z dnia 21.06.2010,

21/2010 z 14.07.2010 r.- w sprawie przystąpienia placówek PSOUU Koło w Pszczynie (DOREW i ŚT) do Porozumienia Niepublicznych Placówek Kompleksowej Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych „ Standard i System ”,

22/2010 z 14.07.2010 r.- w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia,

23/2010 z  22.09.2010 r.- w sprawie przyjęcie sprawozdania z dnia 14.07.2010,

24/2010 z 22.09.2010 r. - w sprawie założenia lokaty krótkoterminowej na kwotę 315.000,00 zł,

25/2010 z 10.11.2010 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania z dnia 22.09.2010,

26/2010 z 10.11.2010 r. - w sprawie zakupu  więźby dachowej dla obiektu w Piasku,

27/2010 z 10.11.2010 r. - w sprawie zorganizowania zabawy Mikołajowej w klubie Grant w Jankowicach,

28/2010 z 10.11.2010 r. - w sprawie uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego na działce w Piasku,

29/2010 z 3.12.2010 r. -  w sprawie przyjęcia sprawozdania z dnia 10.11.2010,

30/2010 z 3.12.2010 r. - w sprawie organizacji koncertu charytatywnego w Kościele Ewangelickim w Pszczynie,

31/2010 z 3.12.2010 r. - w sprawie uroczystości wmurowania Kamienia Węgielnego,

32/2010 z 20.12.2010 r. - w sprawie przyjęcie sprawozdania z dnia 3.12.2010,

33/2010 z 20.12.2010 r. - w sprawie zarządzenia przerwy remontowej w placówkach Koła PSOUU w Pszczynie.

5.    Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przychody za rok 2010
Przychody razem: 3 126 953,63 zł. (100 % struktury), z tego:
1. Przychody działalności statutowej - składki członkowskie: 6618,00 (0,20 %)
2. Inne przychody statutowe: 3 011 820,75 (96,30 %), z tego:
a) dotacje: 506 366,26 (16,20%)
b) subwencje: 1 864 128,00 (59,60 %)
c) pozostałe przychody (w tym m.in. NFZ): 519 265,50 (16,60 %)
d) darowizny: 122 060,99 (3,90 %).
3. Pozostałe przychody operacyjne: 62 752,35 (2,00 %)
4. Przychody finansowe: 45 762,53 (1,5 %).

Ponadto Stowarzyszenie otrzymało w 2010 r. środki finansowe z tytułu:
- 1 % podatku należnego na rzecz OPP - 312 402,31 zł
- zbiórki publicznej                                 -  404 591,49 zł
(w/w środki finansowe gromadzone są na koncie „Rozliczeń międzyokresowych przychodów” z przeznaczeniem na budowę nowego ośrodka).

6.    informację o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.),
c) działalność gospodarczą,
d) pozostałe koszty.

Koszty za rok 2010
Koszty razem: 3 069 464,51 zł. (100,00 % struktury), z tego:
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych: 2 967 961,18 (96,70 %),
2. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej: 99 625,81  (3,20 %),
3. Pozostałe koszty działalności statutowej: 1 877,29 (0,10 %),
4. Koszty finansowe działalności statutowej: 0,23 (0,0 %).

7. dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

Działalność nieodpłatna:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie według stanu na 31.12.2010 zatrudniało:

W Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym PSOUU Koło w Pszczynie zatrudniało 36 osób:

- fizjoterapeuta – 3 etaty
- nauczyciel terapeuta – 6,5 etatów
- psycholog – 2 etaty
- logopeda – 1,25 etatu
- katecheta – 0,15 etatu
- terapeuta zajęciowy – 1,5 etaty
- pielęgniarka – 1 etat
- pomoc nauczyciela – 11,5 etatów
- pomoc kuchenna - 1 etat
- intendent - ¾ etatu
- sprzątaczka – 1 etat
- konserwator - 1 etat
- kierowca – 2 etaty
2 umowy zlecenia- lekarz rehabilitacji medycznej, kucharka

W Świetlicy Terapeutycznej PSOUU Koło w Pszczynie  zatrudniało 6 osób:

- psycholog- 0,5 etatu
- fizjoterapeuta – 1 etat
- terapeuta zajęciowy – 3 etaty
- opiekun – 1 etat.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie zatrudniało 5 osób, jako pracowników administracyjnych - dyrektor, główna księgowa, spec. d/s księgowych, spec. d/s kadrowo- płacowych, pracownik biurowy – 4,10 etatu

1 osoba przebywała na urlopie  wychowawczym,
1 osoba odbywała staż w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy

Działalność odpłatna – nie dotyczy

b. dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Działalność nieodpłatna:
wynagrodzenia                  - 1 577 812,12 zł
nagrody                             -    139 758,00 zł
premie                               -     211 213,00 zł
inne (ekwiwalenty, odprawy)   –  2 500,00 zł

Działalność odpłatna – nie dotyczy

c. dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 
   Nie dotyczy

d. dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
           
wynagrodzenie z tytułu umów zleceń 74 435,45 zł.

e. dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
   Nie dotyczy

f. dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 

Rachunki bieżące:
Bank  Spółdzielczy O/Pszczyna - 841 453,35 zł
ING Bank Ślaski O/ Pszczyna    -   78 731,74 zł

g. dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
    nie dotyczy

h. dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
    nie dotyczy

i. dane o nabytych pozostałych środkach trwałych,

W roku 2010 zakupiono środki trwałe na kwotę 37 762,24 zł. (dot. środków  trwałych poniżej 3 500,00 zł),
środki trwałe w budowie – 1 345 646,36 zł

j. dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Należności :
rozrachunki z odbiorcami (kontrahenci)  28 480,00 zł
pozostałe rozrachunki                              3 672,00 zł
rozrachunki z tyt. pożyczek z ZFŚS           8 700,00 zł

Zobowiązania:
rozrachunki z dostawcami ( kontrahenci)  149 999,80 zł
rozrachunki z  ZUS                                                     0 zł
rozrachunki z Urzędem Skarbowym                           0 zł
pozostałe rozrachunki                                 12 900,00 zł

8. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

1. Urząd Miasta Pszczyna - Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Pszczyna, do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie przy ul. Antesa 1 w ramach obowiązku szkolnego     30.694,00

2. Urząd Miasta Czechowice- Dziedzice - Programy rehabilitacyjno- wychowawcze dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami    7.000,00

3. Urząd Gminy Miedźna - Dowóz dzieci  z terenu Gminy Miedźna do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie      21.102,00

4. Urząd Gminy Suszec - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w okresie od 1.09.2009r. - 21.07.2010    21.000,00

5. Urząd Gminy Suszec - Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w okresie 1.09.2010 do 31.07.2011    1.440,00 w 2010 r.

6. Urząd Gminy Suszec - Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych  z terenu Gminy Suszec w okresie 1.09.2009 do 31.07.2010    2.640,00

7. Urząd Gminy Suszec - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego  w okresie od 1.09.2010 do  31.07.2010.2011    8.470,00 w 2010 r.

8. Urząd Gminy Goczałkowice- Zdrój - Kompleksowa pomoc rehabilitacyjno- terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Goczałkowice- Zdrój, wraz z dowozem     18.830,00

9. Urząd Gminy Suszec - Terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej  od 1.09.2009 do 31.08.2010     18.000,00

10. Urząd Gminy Suszec - Terapia i rehabilitacja  osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej  od 1.09.2010 do 31.08.2011     8.400,00 w 2010 r.

11. Urząd Miasta Czechowice – Dziedzice - Programy rehabilitacyjno- wychowawcze dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. „dorosłe dzieci")    27.000,00

12. Urząd Miasta Pszczyna - Świetlica dla osób niepełnosprawnych     108.000,00

13. PFRON - Rehabilitacja i terapia 34 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w Świetlicy Terapeutycznej placówce Koła PSOUU w Pszczynie wykonywanego w terminie od 1.01.2010 do 31.03.2011    232.167,71 w 2010r.

14. Narodowy Fundusz Zdrowia- Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach - Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- rehabilitacja lecznicza    457 280,00

15. Powiat Pszczyński - Subwencja oświatowa w związku z prowadzeniem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowy oraz upośledzone ze sprzężonymi niepełnosprawnościami       1 864 128,00

16. PFRON - Festyn integracyjny „ Tacy Sami- Inni”    12 420,58

17. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- oddz. w Katowicach    Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego do Łeby w dniach 2 - 16.09.2010    7 100,00

18. Powiat Pszczyński    Wielospecjalistyczna terapia i rehabilitacja w zakresie promocji i ochrony zdrowia na rzecz 20 osób dorosłych ze sprzężoną głęboką niepełnosprawnością z terenu Powiatu Pszczyńskiego w Świetlicy Terapeutycznej – placówce Koła PSOUU w Pszczynie              3 000,00

Zadania publiczne realizowane w ramach powyższych umów zostały rozliczone.

9. informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

a. Podatek dochodowy od osób fizycznych ( od wynagrodzeń i umów zleceń) odprowadzany jest na bieżąco, zgodnie z roczną deklaracją   PIT- 4R i 8AR. Łączna kwota zobowiązań z tytułu podatku od wynagrodzeń w roku 2010 wynosiła 151 247,00 zł.

b. Z podatku dochodowego od osób prawnych Stowarzyszenie jest zwolnione. W związku z tym nie jest składana miesięczna deklaracja CIT- 2, jedynie roczna deklaracja CIT- 8.

10.  informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.

W okresie sprawozdawczym w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie przeprowadzone  zostały następujące kontrole:

- kontrola w dniu 30.03.2010 prawidłowości wydatkowania przekazanych środków oraz wykonania zadania pod nazwą „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych mieszkających w Gminie Pszczyna  do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie” realizowanego na podstawie umowy nr ZP.CRU.04/09 - wynik pozytywny,

- kontrola w dniach 29 – 31.03.2010 prawidłowości wydatkowania przekazanych środków oraz wykonania zadania pod nazwą „ Świetlica dla osób niepełnosprawnych” realizowanego na podstawie umowy nr OZ.4-00023/09R. ZP.CRU- 000044/09 - wynik pozytywny,

- kontrola w dniu 29.01.2010 prawidłowości wydatkowania przekazanych środków oraz wykonania zadania pod nazwą „Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec” realizowanego na podstawie umowy nr WOP/19/09 - wynik pozytywny,

- kontrola w dniu 29.01.2010 prawidłowości wydatkowania przekazanych środków oraz wykonania zadania pod nazwą „ Terapia i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej realizowanego na podstawie umowy nr WPO/20/09 - wynik pozytywny,

- kontrola w dniu 29.01.2010 prawidłowości realizacji zadania „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie” realizowanego na podstawie umowy nr WOP/18/09 - wynik pozytywny ,

- kontrola w dniu 1.10.2010 prawidłowości realizacji zadania „ Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie ” realizowanego na podstawie umowy nr WOP/20/10 - wynik pozytywny ,

- kontrola w dniu 1.10.2010 prawidłowości wydatkowania przekazanych środków oraz wykonania zadania pod nazwą  „Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych z ternu Gminy Suszec” realizowanego na podstawie umowy nr WOP/21/10 - wynik pozytywny,

- kontrola w dniu 1.10.2010 prawidłowości wydatkowania przekazanych środków oraz wykonania zadania pod nazwą  „Terapia i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej” realizowanego na podstawie umowy WOP/20/09- wynik pozytywny,

- kontrola w dniu 1.10.2010 prawidłowości wydatkowania przekazanych środków oraz wykonania zadania pod nazwą „Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie” realizowanego na podstawie umowy WOP/18/09 – wynik pozytywny,

- kontrola w dniu 1.10.2010  prawidłowości wydatkowania przekazanych środków oraz wykonania zadania pod nazwą „Rehabilitacja, wielospecjalistyczna terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec” realizowanego na podstawie umowy WOP/19/09 – wynik pozytywny,

- kontrola w dniu 1.10.2010 prawidłowości wydatkowania przekazanych środków oraz wykonania zadania pod nazwą „Terapia i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej” realizowanego na podstawie umowy WOP/19/10 – wynik pozytywny,

- kontrola w dniach 19 – 24.11.2010 „ Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu – wynik pozytywny.
Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska