Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


Sprawozdanie z działalności za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
PSOUU KOŁO W PSZCZYNIE
ZA ROK 2009

1. Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie
siedziba: 43-200 Pszczyna ul. Antesa 1

wpis do KRS: 23.10.2001 nr 0000055636
NIP: 638-10-22-762
REGON: 272354477Zarząd PSOUU Koło w Pszczynie:

Fuławka Krystyna
- Przewodnicząca Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Bolesława Śmiałego 27/4
Kania Barbara - v-ce Przewodnicząca Zarządu Koła,
zam. Ćwiklice ul. Sosnkowskiego 50
Gaża Augusta - Skarbnik Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Słowackiego 5
Jeczeń-Małek Iwona - Sekretarz Zarządu Koła,
zam. Ćwiklice ul. Sosnkowskiego 32
Skaźnik Stefania - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Jagiełły 20/8
Wasilewska Jadwiga - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Kopernika 50
Beberok Adam - Członek Zarządu Koła,
zam. Ćwiklice ul. Obronców Pokoju 4
Gołaszewska Lucyna - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Reymonta 11
Rakowski Dariusz - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Wielkiego 12/7
Olszynka Róża - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Tuwima 10
Kania Renata - Członek Zarządu Koła,
zam. Piasek ul. Studzienicka 45

Cele statutowe Stowarzyszenia :

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Pszczynie swoją działalnością obejmuje: Powiat Pszczyna (gminy: Pszczyna, Miedźna, Suszec, Goczałkowice- Zdrój), Powiat Bielsko- Biała (gmina Czechowice – Dziedzice), Powiat Oświęcimski ( gmina Brzeszcze).


Formy pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych obejmują:  • organizowanie i prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin w ramach systemu oparcia społecznego, a także doradztwa prawnego dla rodzin osób niepełnosprawnych;  • organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;  • prowadzenie aktywnej współpracy z władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, mającej na celu zapewnienie tym osobom i ich rodzinom przysługujących im praw do korzystania ze specjalistycznej opieki i wielokierunkowej pomocy;  • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych o charakterze integracyjnym;  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej Stowarzyszenia;  • inicjowanie i rozbudowywanie współpracy z wolontariuszami zainteresowanymi pracą z osobami niepełnosprawnymi;  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki i pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.


W 2009 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie kontynuowało prowadzenie zasadniczej działalności statutowej tj. prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie ul. Antesa 1 oraz Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie ul. Brodatego 1.


Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy jest prowadzony przez Stowarzyszenie od 1992 roku. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (od umiarkowanego po głębokie), sprzężonymi kalectwami narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi, w wieku od 7 do 25 lat.
Z działalności DOREW w 2009 roku korzystało 44 podopiecznych.
Placówka posiada status niepublicznej placówki oświatowej i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, dzięki czemu swoim podopiecznym zapewnia kompleksową, specjalistyczną pomoc.
Praca z podopiecznymi opiera się na kompleksowej diagnozie psychologiczno - logopedyczno - pedagogicznej i diagnostyce fizjoterapeutycznej. Na ich podstawie dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program pracy: edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, który podlega systematycznej weryfikacji. Indywidualne programy są ściśle dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.
Ośrodek dysponuje w pełni wyposażoną bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 16.30.
Podopiecznym zapewnia się codziennie dowóz na zajęcia i odwóz do domów busami Stowarzyszenia. W ramach pobytu w placówce podopieczni korzystają z dwóch posiłków dziennie – śniadania i obiadu. Całość świadczonych usług jest nieodpłatna.


Od stycznia 2005 roku Koło uruchomiło druga placówkę: Świetlicę Terapeutyczną dla młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym (od umiarkowanego po głębokie), sprzężonymi kalectwami narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi w wieku od 21 roku życia.
Z działalności Świetlicy Terapeutycznej w 2009 roku korzystało 34 podopiecznych.
Placówka zapewnia uczestnikom, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 zajęcia w pracowniach gospodarstwa domowego, arteterapii i pracowni stolarskiej.
Zasadniczo uczestnicy Świetlicy przygotowywani są do samodzielnego życia i radzenia sobie w sytuacjach społecznych, stąd też silny nacisk na aktywne uczestnictwo w życiu zdrowego społeczeństwa i integrację z grupą rówieśniczą.
Uczestnicy placówki dowożeni są na zajęcia busami Stowarzyszenia, a po ich zakończeniu odwożeni do domów. Całość świadczonych usług jest nieodpłatna.


- w 2009 prowadzono zbiórkę publiczną na terenie województwa śląskiego
z przeznaczeniem na budowę nowej placówki w Piasku,

- dzięki dofinansowaniu Fundacji „Wspólna Droga” prowadzono Warsztaty Ceramiczne „Piękno jest w nas” dla rodziców i ich „dorosłych dzieci” z niepełnosprawnością intelektualną- uczestników Świetlicy Terapeutycznej,

- dzięki dofinansowaniu Fundacji „Wspólna Droga” realizowano systematyczny dowóz na wielospecjalistyczną terapię i rehabilitację dorosłych osób niepełnosprawnych, podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej,

- Ruch Self- Adwokatury - szerzenie świadomości wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną na temat ich praw, obowiązków i potrzeb oraz zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w  życiu społecznym i do decydowania o sobie,

- celem aktywizacji twórczej prowadzono zajęcia w pracowni ceramicznej,

- zorganizowano w Kościele Ewangielicko- Augsburskim w Pszczynie koncert charytatywny chóru „Horyna”- ok. 500 osób,

- zorganizowano Dzień Babci i Dziadka - 166 osób,

- współorganizowano Powitanie Wiosny - ok. 200 osób,

- brano udział w „Śląskim Rajdzie Osób Niepełnosprawnych”- ok. 50 osób,

- zorganizowano IV Piknik  Integracyjny "TACY SAMI – INNI"- dla ok.1500 osób,

- zorganizowano wycieczki Klubu Rowerowego "WŁÓCZYKIJE "  do Studzienic, Przełęczy Salmopolskiej, Promnic, Krakowa, Zamku w  Chudowie, Tenczyna. Wycieczka po regionie, której celem było zdobycie Pszczyńskiej Odznaki Turystycznej – liczba uczestników 1 wycieczki średnio 15 osób,

- 50 podopiecznych PSOUU brało udział w olimpiadach sportowych, przeglądach, konkursach zespołów artystycznych, konkursach plastycznych, zawodach wędkarskich,

- zorganizowano spotkania integracyjne: z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i liceum, z pracownikami Poczty Polskiej, Burmistrzem i Wiceburmistrzem Urzędu Miasta, Przewodniczącym Rady Powiatu, Naczelnikiem Praw Obywatelskich, wiceprezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, senatorem, posłem, dziennikarzami, muzykiem, ze sponsorami,
          
- zorganizowano wyjazd do Ogrodu Japońskiego w Pisarzowicach- 120 osób,

- zorganizowano w Muzeum Wnętrz Zamkowych w Pszczynie charytatywny koncert artystów Opery Bytomskiej pt.”Muzyka Europy”- ok. 250 osób,

- zorganizowano piknik rodzinny na terenie osiedla Piastów w Pszczynie- ok. 800 osób,

- zorganizowano dyskoteki i zabaw taneczno- muzycznych dla niepełnosprawnych w Jankowicach, Porębie, Pszczynie - liczba uczestników  70 osób,

- zorganizowano wyjazdy do multikina w Bielsku- Białej oraz kina w Pszczynie-70 osób,

- zorganizowano wycieczki w ramach Klubu Zdobywców Szczytów "ŚWIETLIKI"– 20 osób,

- zorganizowano spotkania w ramach Klubu Honorowego Gościa- średnio 40 osób,

- zorganizowano ogniska, grille integracyjne dla 50 osób,

- zorganizowano piknik z okazji zakończenia roku szkolnego – 160 osób, 

- zorganizowano bale karnawałowy i Andrzejkowy - średnio dla 300 osób,

- brano udział w VII Finale Międzyośrodkowych Zawodów Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych - ok. 100 osób,


- zorganizowano Międzyośrodkowe Zawody Pływackie dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pszczyńskiego- 100 osób

- zorganizowano czynny wypoczynek w domu rekolekcyjnym „ Idylla” w Wiśle Nowej Osadzie- 100 osób,


- w ramach promocji zdrowia  zorganizowano cykliczne cotygodniowe wyjazdy do Jaskini Solnej w Goczałkowicach Zdroju - 70 osób,

- cotygodniowa dogoterapia i hipoterapia  – 70 osób,

- systematycznie organizowano pomoc prawną dla rodzin i formalną w załatwianiu spraw urzędowych,

- systematycznie organizowano pomoc rzeczową dla rodzin,

- systematycznie organizowano pomoc żywnościową dla najuboższych rodzin w ramach programu PEAD,

- systematycznie promowano działalność Stowarzyszenia w prasie lokalnej, ponadlokalnej i internetowych serwisach itp.,

- kontynuowano prowadzenie własnej strony internetowej.


 


3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
nie prowadzono działalności gospodarczej.


4.Wykaz uchwał zarządu stowarzyszenia:

1/2009 z 12.01.2009 r. - przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Koła z dnia 1.12.2008,

2/2009 z 12.01.2009 r. - w sprawie podziału kosztów w dokumentach księgowych Koła PSOUU w Pszczynie,

3/2009 z  12.01.2009 r. -w sprawie przeksięgowania zgromadzonych darowizn z konta podstawowego na konto zbiórki publicznej,

4/2009 z 9.02.2009 r.- przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Koła z dnia 12.01.2009,

5/2009 z 9.02.2009 r.- przyjęcie karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania opisów dowodów księgowych w DOREW w Pszczynie ,

6/2009 z 9.02.2009 r. - przyjęcie karty wzoru podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli formalno- rachunkowej dowodów księgowych w Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie,

7/2009 z 9.02.2009 r.- zatwierdzenie Sprawozdania Merytorycznego z działalności Koła za rok 2008,

8/2009 z 19.02.2009 r.- w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Śląskiego celem uzyskania pozwolenia na przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie województwa śląskiego,

9/2009 z 19.02.2009 r.- przyjęcie protokołu z Posiedzenia Zarządu Koła z dnia 9.02.2009,

10/2009 z 19.02.2009 r.- przyjęcie Rachunku Zysków i Strat oraz zestawienia Bilansowego,

11/2009 z 19.02.2009 r.- zwołanie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Koła,

12/2009 z 19.02.2009r.- zatwierdzenie aktualnej listy członków Koła PSOUU w Pszczynie uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu w dniu 12 marca 2009 r.,

13/2009 z 19.02.2009 r.- zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego z działalności Koła za rok 2008,

14/2009 z 30.03.2009 r.- przyjęcie protokołu z Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Koła,

15/2009 z 30.03.2009 r.- powołanie Komisji do oceny pracy Kierowników placówek,

16/2009 z 30.03.2009 r.- wprowadzenie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

17/2009 z 6.05.2009 r.- przyjęcie protokołu z posiedzenie Zarządu Koła w dniu 30.03.2009,

18/2009 z 6.05.2009 r.- przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia,

19/2009 z 8.06.2009 r.- przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Koła w dniu 6.05.2009,

20/2009 z 3.07.2009 r.- przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Koła w dniu 8.06.2009,

21/2009 z 20.07.2009 r.- przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Koła w dniu 3.07.2009,

22/2009 z 20.07.2009 r.- przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia,

23/2009 z 1.09.2009 r.- przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Koła w dniu 20.07.2009,

24/2009 z 1.09.2009 r. - zatwierdzenie procedur naboru pracowników do PSOUU Koło w Pszczynie,

25/2009 z 1.09.2009 r. - zatwierdzenie arkusza organizacyjnego DOREW na rok szkolny 2009/2010,

26/2009 z 28.10.2009 r. - przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Koła w dniu 1.09.2009,

27/2009 z 28.10.2009 r. - przyjęcie wzorcowego Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracowników PSOUU Koło w Pszczynie wraz z załącznikami,

28/2009 z 28.10.2009 r. - przyjęcie zmiany zapisów Uchwały Zarządu Głównego Nr 53 z dnia 1 października 2006 r., w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,

29/2009 z 28.10.2009 r. -  powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w PSOUU w Pszczynie, Pani Izoldy Cybulskiej i Natalii Michalik,

30/2009 z 4.11.2009 r. - przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Koła w dniu 28.10.2009,

31/2009 z 4.11.2009 r. - w sprawie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w PSOUU Koło w Pszczynie (DOREW w Pszczynie),

32/2009 z 30.12.2009 r. - przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Koła w dniu 14.11.2009,

33/2009 z 30.12.2009 r. - zatwierdzenie zmian w planie finansowym dotyczącym kontraktu z NFZ,

34/2009 z 30.12.2009 r. - powołanie Zespołu ds. strategii Koła na lata 2009 – 2012,

35/2009 z 30.12.2009 r. - w sprawie ochrony danych osobowych w PSOUU Koło w Pszczynie.5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem  ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność    gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie nie prowadzi działalności gospodarczej.


 


 
 Przychody za rok: 2009 Kwota% strukturyPrzychody razem


z tego:2 859 663,181001. Przychody działalności statutowej- składki członkowskie 


 


5 922,000,22. Inne przychody statutowe 


z tego: 


 


2 745 050,3296a. dotacje


 338 166,1011,8b. subwencje1 645 904,3357,6c. darowizny21 606,030,8e. pozostałe (w tym NFZ, )739 373,8625,84. Pozostałe przychody operacyjne87 084,8335. Przychody finansowe21 606,030,8 


Ponadto Stowarzyszenie otrzymało w 2009 r. środki finansowe z tytułu:

- 1 % podatku należnego na rzecz OPP – 339 464,57 zł
- zbiórki publicznej                                  -  237 111,77 zł
(w/w środki finansowe gromadzone są na koncie „Rozliczeń międzyokresowych przychodów” i zostaną przeznaczone na budowę nowego ośrodka).7. Informacja o poniesionych kosztach na:
a. realizację celów statutowych,
b. administrację ( czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c. działalność gospodarczą,
d. pozostałe koszty.


 


 
 Koszty za rok 2009 kwota% strukturyKoszty razem


z tego:2 833 201,071001. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych 


 


2 504 373,8488,42. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej 


 


325 008,6311,53. Pozostałe koszty działalności statutowej3 818,600,14. Koszty finansowe działalności statutowej------------         


------------- 


8. Dane o:
a. liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych 
   stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności  
   gospodarczej,

Działalność nieodpłatna:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie według stanu na 31.12.2009 zatrudniało:

W Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym PSOUU Koło w Pszczynie zatrudniało 36 osób:

-    fizjoterapeuta – 3,5 etatu
-    nauczyciel terapeuta – 6,5 etatów
-    psycholog – 2 etaty
-    logopeda – 1,25 etatu
-    katecheta – 0,15 etatu
-    terapeuta zajęciowy – 4 etaty
-    pielęgniarka – 3 etaty
-    pomoc nauczyciela – 11 etatów
-    kucharka- ¾ etatu
-    pomoc kuchenna - 1 etat
-    intendent - ¾ etatu
-    sprzątaczka – 1 etat
-    konserwator - 1 etat
-    kierowca – 2 etaty
              

W Świetlicy Terapeutycznej PSOUU Koło w Pszczynie  zatrudniało 5 osób:

-    psycholog- 0,5 etatu
-    fizjoterapeuta – 0,5 etatu
-    terapeuta zajęciowy – 2 etaty
-    opiekun – 1 etat

   
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem  Umysłowym Koło w Pszczynie zatrudniało 5 osób, jako  pracowników administracyjnych - dyrektor, główna księgowa,  spec. d/s księgowych, spec. d/s kadrowo- płacowych, pracownik biurowy  –  4,10 etatu

5 osób przebywało na urlopach wychowawczych,
1 osoba odbywała staż w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy

Działalność odpłatna – nie dotyczy


b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na
   wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem  całości
    tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Działalność nieodpłatna:
wynagrodzenia                  - 1 499 557,45 zł
nagrody                           -     171 050,00 zł
premie                             -      142 334,00 zł
inne (ekwiwalenty, odprawy) -             0 zł

          Działalność odpłatna – nie dotyczy

c. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
   łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
   wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,  
   premie i inne świadczenia,
   Nie dotyczy

d. wydatkach na wynagrodzenia od umów zleceń,
           
  wynagrodzenie z tytułu umów zleceń 47 268,38 zł

e. udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według
   ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunkach przyznania
   pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej  udzielania takich pożyczek,
   nie dotyczy

f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

              Rachunki bieżące:
              Bank  Spółdzielczy O/Pszczyna - 1 270 808,24 zł
              ING Bank Ślaski O/ Pszczyna    -   154 899,80 zł


g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
   spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
   nie dotyczy

h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
    wydatkowanych na to nabycie,
    nie dotyczy

i. nabytych pozostałych środkach trwałych,

W roku 2009 zakupiono środki trwałe na kwotę 74 866,11 zł.j. wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych
   sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Należności :
rozrachunki z odbiorcami (kontrahenci)  48 369,60 zł
pozostałe rozrachunki                            3 000,00 zł
rozrachunki z tyt. pożyczek z ZFŚS           9 500,00 zł
rozliczenie zakupów                              10 000,00 zł

Zobowiązania:
rozrachunki z dostawcami ( kontrahenci)  12 035,32 zł
rozrachunki z  ZUS                                        0 zł
rozrachunki z Urzędem Skarbowym                 0 zł
pozostałe rozrachunki                           129 141,09 zł


9. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska