Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


Sprawozdanie z działalności za rok 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
PSOUU KOŁO W PSZCZYNIE
ZA ROK 2007

1. Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu stowarzyszenia (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie
siedziba: 43-200 Pszczyna ul. Antesa 1

wpis do KRS: 23.10.2001 nr 0000055636
NIP: 638-10-22-762
REGON: 272354477

Zarząd PSOUU Koło w Pszczynie:

Fuławka Krystyna - Przewodnicząca Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Śmiałego 27/4
Kania Barbara - v-ce Przewodnicząca Zarządu Koła,
zam. Ćwiklice ul. Sosnkowskiego 50
Gaża Augusta - Skarbnik Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Słowackiego 5
Jeczeń-Małek Iwona - Sekretarz Zarządu Koła,
zam. Ćwiklice ul. Sosnkowskiego 32
Skaźnik Stefania - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Jagiełły 20/8
Wasilewska Jadwiga - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Kopernika 50
Beberok Adam - Członek Zarządu Koła,
zam. Ćwiklice ul. Obronców Pokoju 4
Gołaszewska Lucyna - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Reymonta 11
Rakowski Dariusz - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Wielkiego 12/7
Olszynka Róża - Członek Zarządu Koła,
zam. Pszczyna ul. Tuwima 10
Kania Renata - Członek Zarządu Koła,
zam. Piasek ul. Studzienicka 45

Cele statutowe Stowarzyszenia :

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.


2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Pszczynie swoją działalnością obejmuje: Powiat Pszczyna (gminy: Pszczyna, Miedźna, Suszec, Goczałkowice- Zdrój), Powiat Bielsko- Biała (gmina Czechowice – Dziedzice), Powiat Oświęcimski ( gmina Brzeszcze).

Formy pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych obejmują:

  • organizowanie i prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin w ramach systemu oparcia społecznego, a także doradztwa prawnego dla rodzin osób niepełnosprawnych;
  • organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  • prowadzenie aktywnej współpracy z władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, mającej na celu zapewnienie tym osobom i ich rodzinom przysługujących im praw do korzystania ze specjalistycznej opieki i wielokierunkowej pomocy;
  • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych o charakterze integracyjnym;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej Stowarzyszenia;
  • inicjowanie i rozbudowywanie współpracy z wolontariuszami zainteresowanymi pracą z osobami niepełnosprawnymi;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki i pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.

W 2007 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie kontynuowało prowadzenie zasadniczej działalności statutowej tj. prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie ul. Antesa 1 oraz Świetlicy Terapeutycznej w Pszczynie ul. Brodatego 1.

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy jest prowadzony przez Stowarzyszenie od 1992 roku. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (od umiarkowanego po głębokie), sprzężonymi kalectwami narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi, w wieku od 7 do 25 lat.
Z działalności DOREW w 2007 roku korzystało 50 podopiecznych.
Placówka posiada status niepublicznej placówki oświatowej i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, dzięki czemu swoim podopiecznym zapewnia kompleksową, specjalistyczną pomoc.
Praca z podopiecznymi opiera się na kompleksowej diagnozie psychologiczno - logopedyczno - pedagogicznej i diagnostyce fizjoterapeutycznej. Na ich podstawie dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program pracy: edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, który podlega systematycznej weryfikacji. Indywidualne programy są ściśle dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.
Ośrodek dysponuje w pełni wyposażoną bazą lokalową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 16.30.
Podopiecznym zapewnia się codziennie dowóz na zajęcia i odwóz do domów busami Stowarzyszenia. W ramach pobytu w placówce podopieczni korzystają z dwóch posiłków dziennie – śniadania i obiadu. Całość świadczonych usług jest nieodpłatna.

Od stycznia 2005 roku Koło uruchomiło druga placówkę: Świetlicę Terapeutyczną dla młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym (od umiarkowanego po głębokie), sprzężonymi kalectwami narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi w wieku od 21 roku życia.
Z działalności Świetlicy Terapeutycznej w 2007 roku korzystało 30 podopiecznych.
Placówka zapewnia uczestnikom, od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 16.30 zajęcia w pracowniach gospodarstwa domowego, arteterapii i pracowni stolarskiej.
Zasadniczo uczestnicy Świetlicy przygotowywani są do samodzielnego życia i radzenia sobie w sytuacjach społecznych, stąd też silny nacisk na aktywne uczestnictwo w życiu zdrowego społeczeństwa i integrację z grupą rówieśniczą.
Uczestnicy placówki dowożeni są na zajęcia busami Stowarzyszenia, a po ich zakończeniu odwożeni do domów. Całość świadczonych usług jest nieodpłatna.

- 19.04.2007 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie otrzymało aktem notarialnym w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat, działkę o powierzchni ponad 2 h położoną w Piasku, z przeznaczeniem na budowę kompleksu budynków przeznaczonych na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Działkę przekazała Stowarzyszeniu Gmina Pszczyna.

- 1.02.2007 uzyskano zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie powiatu pszczyńskiego z przeznaczeniem na budowę nowej placówki. W ramach przeprowadzonej zbiórki w 2007 roku zebrano 138.526,43 zł.

- zorganizowano wycieczki do: Tarnowskich Gór, Będzina i Ogrodzieńca, Wrocławia, Warszawy: średnia liczba uczestników wycieczek: 85 osób;

- zorganizowano uroczyste obchody Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną " Słoneczny Tydzień"- liczba uczestników 850 osób;

- zorganizowano kiermasz świąteczny;

- zorganizowano festyn integracyjny "TACY SAMI – INNI" dla 1300 osób;

- zorganizowano wycieczki Klubu Rowerowego "WŁÓCZYKIJ" do: Goczałkowic, Promnice- Bieruń- Oswięcim, Promnice- Tychy, Wygięzłowa, Łąka- Poręba- Wisła Wielka, Przęłęczy Salmopolskiej, Krakowa, wycieczka rowerowa szlakiem Sakralnej Architektury – liczba uczestników 1 wycieczki średnio 18 osób;

- zorganizowanie żeglowania po Jeziorze Żywieckim oraz zabaw integracyjnych i zawodów sportowych - liczba uczestników 85 osób;

- 50 podopiecznych PSOUU brało udział w olimpiadach sportowych, przeglądach, konkursach zespołów artystycznych;

- zorganizowano spotkania integracyjne: z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i liceum, z pracownikami Poczty Polskiej, z pracownikami Pomocy Społecznej, PCPR, Urzędów Gmin, Starostwa Powiatowego, z przedstwicielami Kościoła, ze sponsorami- 150 osób;

- spotkania Ekumeniczne, bierzmowanie – 130 osób;

- zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka - 180 osób;

- zorganizowano sześć dyskotek i zabaw taneczno-muzycznych dla niepełnosprawnych - liczba uczestników 60 osób;

- zorganizowano wyjazdy do teatru BANIALUKA w Bielsku Białej i multikina w Katowicach oraz kina w Pszczynie - 140 osób;

- zorganizowano 3 wycieczki górskie po Beskidzie Żywieckim w ramach Klubu Zdobywców Szczytów "ŚWIETLIKI"– 27 osób;

- zorganizowano spotkania w ramach Klubu Honorowego Gościa - średnio 37 osób;

- zorganizowano 3 ogniska, grille integracyjne dla 70 osób;

- zorganizowano piknik z okazji zakończenia roku szkolnego – 160 osób;

- zorganizowano spotkania Opłatkowe i Wielkanocne - średnio 150 osób;

- zorganizowano bale karnawałowy i Andrzejkowy - średnio dla 200 osób;

- brano udział w turnieju w kręgle – 25 osób;

- brano udział w turnieju tenisa stołowego – 25 osób;

- w ramach promocji zdrowia zorganizowano cykliczne cotygodniowe wyjazdy do Jaskini Solnej w Goczałkowicach Zdroju - 64 osoby;

- w sezonie zimowym podopieczni Świetlicy Terapeutycznej brali 1x w tygodniu w zajęciach na lodowisku MORiS – 35 osób;

- cotygodniowe zajęcia w zakresie SI w wynajmowanej sali zabaw - 20 osób;

- cotygodniowa dogoterapia i hipoterapia – 20 osób;

- zorganizowano turnus rehabilitacyjny nad morzem w Łebie - 115 osób;

- doposażono bazę dydaktyczna i rehabilitacyjną ( wyposażenie placu zabaw, zakup urządzenia do ćwiczeń czynnych w odciążeniu lub oporze "TERAPIMASTER", wózki inwalidzkie, rowery rehabilitacyjne, rikszę, krzesełkową wagę lekarską i inne) – na łączną kwotę: 161.982,48 zł;

- systematycznie organizowano pomoc prawną dla rodzin i formalną w załatwianiu spraw urzędowych;

- systematycznie organizowano pomoc rzeczową dla rodzin;

- systematycznie organizowano pomoc żywnościową dla najuboższych rodzin z programu PEAD 2007;

- systematycznie promowano działalność Stowarzyszenia w prasie lokalnej, ponadlokalnej i internetowych serwisach itp.;

- prowadzona jest zbiórka publiczna z przeznaczeniem na budowę nowej placówki w Piasku;

- prowadzono systematyczną współpracę z wolontariuszami (6 osób);

- utworzono własną stronę internetową.


3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: nie prowadzono działalności gospodarczej.


4. Wykaz uchwał Zarządu Stowarzyszenia:

- 12.02.2007- przyjęcie nowych członków,
- 12.02.2007- zatwierdzenie aktualnej listy członków Koła uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków Koła w 2007 r,
- 12.02.2007- partycypacja Koła w kosztach transportu,
- 12.02.2007- powołanie Komisji do oceny pracy Kierowników placówek,
- 01.03.2007- przyjęcie sprawozdań merytorycznych DOREW, Świetlicy Terapeutycznej Koła PSOUU za rok 2006;
- 01.03.2007- przyjęcie sprawozdania finansowego PSOUU Koło w Pszczynie wraz z bilansem za rok 2006,
- 01.03.2007- zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego,
- 09.03.2007- zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Koła PSOUU za 2006 r.
- 09.03.2007- zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z bilansem z działalnosci Koła PSOUU za 2006 r.,
- 09.03.2007- akceptacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2006 celem przedłozenia Walnemu Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczemu Członków Koła,
- 26.03.2007- dokonanie wyboru Przewodniczącego Zarządu Koła PSOUU w Pszczynie na kadencję w latach 2007- 2011- Krystyna Fuławka
- 26.03.2007- dokonanie wyboru osób funkcyjnych w składzie nowo wybranego Zarządu Koła na kadencję 2007- 2011- Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Pszczynie – Barbara Kania;
- 26.03.2007 - dokonanie wyboru osób funkcyjnych w składzie nowo wybranego Zarządu Koła na kadencję 2007- 2011- Sekretarz Zarządu Koła PSOUU w Pszczynie- Iwona Jeczeń – Małek,
- 26.03.2007- dokonanie wyboru osób funkcyjnych w składzie nowo wybranego Zarządu Koła na kadencję 2007- 2011- Skarbnik Zarządu Koła PSOUU w Pszczynie- Augusta Gaża,
- 26.03.2007- w sprawie upoważnienia dla Przewodniczacej Zarządu Koła PSOUU w Pszczynie w sprawach wydawania zarzadzeń i podejmowania decyzji oraz rozstrzygania spraw, na podstawie
przyjętego Regulaminu Zarządu Koła PSOUU w Pszczynie § 10 pkt. 1 i 2 oraz § 11 pkt. 1 i 2,
- 17.04.2007- zatwierdzenie składu Prezydium Zarządu Koła PSOUU w Pszczynie,
- 17.04.2007- zatwierdzenie zmian w Regulaminie Zarządu Koła PSOUU w Pszczynie,
- 17.04.2007- zatwierdzenie podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Koła PSOUU w Pszczynie,
- 17.04.2007- powołanie zespołu do spraw Programu Koła PSOUU w Pszczynie na lata 2007- 2011,
- 21.05.2007- przyjecie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników placówek PSOUU w Pszczynie,
- 23.07.2007- warunków i zasad pracy kadry terapeutycznej na turnusie rehabilitacyjnym organozowanym przez Koło PSOUU w Pszczynie,
- 23.07.2007- wyboru pracowni architektonicznej na opracowanie projektu budowy OREW w Piasku,
- 23.07.2007- uchwalenia wysokości i podziału składek członkowskich (na podstawie art. 12 §1 oraz art. 13 pkt.2 Zgromadzenia Elektorów) uchwala wysokość składki członkowskiej w kwocie 72,00 zł
rocznie,
- 31.08.2007- uruchomienia własnej strony internetowej,
- 17.10.2007- terminu wpłacenia składek członkowskich do Zarządu Głównego przez Koło PSOUU w Pszczynie,
- 10.12.2007- zmiana Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracowników PSOUU.


5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie nie prowadzi dzialalności gospodarczej.

Wyszczególnienie

Przychody za rok:

2007

Kwota

% struktury

Przychody razem

z tego:

2.493.087,84

100

1. Przychody działalności statutowej- typowej /tradycyjnej/

5.110,00

0,2

2. Inne przychody statutowe /tradycyjne/

z tego:

2.344.931,02

94,1

a. dotacje

b. subwencje

c. pozostałe (w tym

darowizny: 204.067,48 zł)

460.304,48

18,5

1.248.839,72

50,1

635.786,82

25,5

3. Przychody dzialalności statutowej- pożytku publicznego (1%)

z tego:

60.540,65

2,4

a. dzialalności nieodpłatnej

60.540,65

2,4

b. dzialalności odpłatnej

----------------

----------

4. Pozostałe przychody operacyjne

81.425,15

3,3

5. Przychody finansowe

1.081,02

0,0


6. Informacja o poniesionych kosztach na:
a. realizację celów statutowych,
b. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c. działalność gospodarczą,
d. pozostałe koszty.

Wyszczególnienie

Koszty za rok

2007

kwota

% struktury

Koszty razem

z tego:

2.235.309,11

100

1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej

1.985.711,65

88,9

2. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej

249.097,08

11,1

3. Pozostałe koszty działalności statutowej

500,00

0,00

4. Koszty finansowe działalności statutowej

0,38

0,0

 

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Działalność nieodpłatna:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie według stanu na 31.12.2007 zatrudniało:

W Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym PSOUU Koło w Pszczynie zatrudniało 28 osób:

- fizjoterapeuta – 3 etaty
- nauczyciel terapeuta – 6,5 etatów
- psycholog – 2 etaty
- logopeda – 1,25 etatu
- katecheta – 0,15 etatu
- terapeuta zajęciowy – 6 etatów
- pielęgniarka – 2 etaty
- pomoc nauczyciela – 5 etatów.

W Świetlicy Terapeutycznej PSOUU Koło w Pszczynie według stanu na 31.12.2007 zatrudniało 5 osób:
- psycholog- ½ etatu
- fizjoterapeuta – ½ etatu
- terapeuta zajęciowy – 1 etat
- opiekun – 1 etat
- kierownik, terapeuta zajęciowy – 1 etat.

W Świetlicy Terapeutycznej PSOUU Koło w Pszczynie według stanu na 31.12.2007 zatrudniało 5 osób:
- psycholog- ½ etatu
- fizjoterapeuta – ½ etatu
- terapeuta zajęciowy – 1 etat
- opiekun – 1 etat
- kierownik, terapeuta zajęciowy – 1 etat.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie zatrudniało 11 osób, jako pracowników administracyjnych -
dyrektor, kucharka, pomoc kuchenna, intendent, główna księgowa, spec. d/s księgowych, spec.d/s kadrowo- płacowych, sprzątaczka, konserwator, kierowcy – 10 etatów.

4 osoby przebywały na urlopach wychowawczych,
4 osoby odbywały służbę zastępczą,
4 osoby odbywały staże w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Działalność odpłatna - nie dotyczy.

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Działalność nieodpłatna:
wynagrodzenia - 1.059.640,33 zł
nagrody - 10.273,00 zł
premie - 164.889,66 zł
ekwiwalent za ubranie robocze – 6.452,00 zł

Działalność odpłatna – nie dotyczy.

c. wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia -
Nie dotyczy

d. wydatkach na wynagrodzenia od umów zleceń, wynagrodzenie z tytułu umów zleceń 19.773,23 zł.

e. udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunkach przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek -
Nie dotyczy

f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Rachunki bieżące:
Bank Śpółdzielczy O/Pszczyna- 285.712,33 zł.
ING Bank Ślaski O/ Pszczyna - 81.146,48 zł.

g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek;
nie dotyczy

h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie;
Użytkowanie wieczyste gruntu - 539.864,00 zł.

Nieruchomość przeznaczona jest do zabudowy obiektami służącymi do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia tj. działalność pożytku publicznego.

i. nabytych pozostałych środkach trwałych,

Na dzień 31.12.2007 stan środków trwałych powyżej 3,5 tys wynosił 445.784,04 zł., w tym w 2007 roku zakupiono środki trwałe o wartości:

a. terapimaster - 14.200,00 zł
b. klimatyzacja autobusu służącego do
przewozu osób niepełnosprawnych
( ulepszenie środka trwałego) - 10.980,00 zł
-------------------------------------
= 25.180,00 zł

Na dzień 31.12.2007 stan środków trwałych do wartości 3,5 tys. wynosił 406.048,01 zł., w tym w 2007 roku zakupiono środki trwałe o wartości 147.782,48 zł.

j. wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Należności :
- rozrachunki z odbiorcami (kontrahenci) - 38.229,27 zł
- pozostałe rozrachunki - 7.905,67 zł

Zobowiązania:
- rozrachunki z dostawcami ( kontrahenci) - 1.345,30 zł
- rozrachunki z ZUS - 54.900,69 zł
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym - 13.301,00 zł
- pozostałe rozrachunki - 3.666,25 zł


8. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

Lp

Podmiot

Nr umowy

Zadanie

kwota

1

Powiat Pszczyński

Porozumienie 9/OS/2006

Subwencja oświatowa w związku z prowadzeniem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z glębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzone ze sprzężonymi kalectwami

1.259.819,72

2

Narodowy Fundusz Zdrowia- Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

121/200287/0405/2005


Aneks nr 5/0405/2007

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- rehabilitacja lecznicza

368.475,20

3

Gmina Pszczyna

OZ/22/2006

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie przy ul. Antesa 1 w ramach obowiązku szkolnego- w roku szkolnym 2006/2007 (dot. 1.01.2007- 31.12.2007

22.764,00

4

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

EDN/000027/14/D

EDUKACJA- Program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – obszar A

56.594,72

5

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

33/ZO/2007

Promocja Ochrony Zdrowia i Kultury Fizycznej i Sportu - 2007

3.000,00

6

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6PA/000047/14/D

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi kalectwami i zaburzeniami w różnych typach placówek- Program PARTNER 2006

60.624,61

7

Urząd Miasta w Pszczynie

0Z/6/2007

Prowadzenie świetlic na terenie Gminy Pszczyna dla osób z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo- Świetlica Terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych

67.254,01

8

Gmina Suszec

SOO/Zdr-PP/1/06


SOO/Zdr-PP/3/07

Terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec w Świetlicy Terapeutycznej

13.745,00

9

Urząd Miasta w Czechowicach- Dziedzicach

ZP.342-114/07

Program rehabilitacyjno- wychowawczy dla osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (tzw. "Dorosłe dzieci)

18.000,00

10

Urząd Miasta w Czechowicach- Dziedzicach

ZP.342-115/07

Program rehabilitacyjno- wychowawczy dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami


5.250,00

11

Urząd Gminy w Suszcu

SOO/Zdr-PP/1/06


SOO/Zdr-PP/6/07

Dowóz dzieci z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie

17.318,00

12

Urząd Gminy w Suszcu

SOO/Zdr-PP/1/06


SOO/Zdr-PP/5/07

Rehabilitacja i edukacja, wielospecjalistyczna terapia dla dzieci z terenu Gminy Suszec

2.845,00

13

Urząd Gminy w Miedźnej

UG/342/2007

Dowóz dzieci z terenu Gminy Miedźna do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Pszczynie

16.600,00

14

Urząd Gminy w Goczałkowicach

1/07

Ochrona i promocja zdrowia w szczególności kompleksowa pomoc rehabilitacyjno- terapeutyczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z Gminy Goczałkowice wraz z dowozem

12.500,00

15

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6PA/000047/14/D

Program PARTNER 2006/2007

Program rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi kalectwami i zaburzeniami w różnych typach placówek- Program PARTNER 2006

162.759,14

16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

291/2007/60/ MN/zs/D

Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008

5.250,00

17

Powiat Pszczyński

10/2007

Zorganizowanie Festynu Integracyjnego "Tacy Sami – Inni "

5.392,46

18

Powiat Pszczyński

9/2007

Zorganizowanie imprezy turystyczno- rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych do Tarnowskich Gór

1.071,42

19

Powiat Pszczyński

13/2007

Zorganizowanie imprezy turystyczno- rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych do Będzina i Ogrodzieńca

762,00

20

Powiat Pszczyński

16/2007

Zorganizowanie imprezy turystyczno- rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych do Wrocławia

3.936,66

21

Powiat Pszczyński

24/2007

Zorganizowanie imprezy turystyczno- rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych do Warszawy

4.359,60

 
Zadania publiczne realizowane w ramach powyższych umów zostały rozliczone.


9. Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

a. Podatek dochodowy od osób fizycznych ( od wynagrodzeń i umów zleceń) odprowadzany jest na bieżąco, zgodnie ze składaną miesięcznie deklaracją PIT-4. Zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2007r. wynosi 13.301,00 zł. Łączna kwota zobowiazań z tytułu podatku od wynagrodzeń w roku 2007 wynosiła 111.278,00.

b. Z podatku dochodowego od osób prawnych Stowarzyszenie jest zwolnione. W związku z tym nie jest składana miesięczna deklaracja CIT- 2, jedynie roczna deklaracja CIT-8.


10. Informacja czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w stowarzyszeniu kontrola, a jeśli była- to jej wyniki.

W okresie sprawozdawczym w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie przeprowadzona została kontrola przez Urząd Gminy Suszec w zakresie Rehabilitacja dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suszec zgodnie z umową nr S00/ZdrPP/1/06 - wynik pozytywny.
Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska