Portrety | Kontakt | Księga Gości | Archiwum


Nasze prace


Hymn Niepełnosprawnych

Kulejącego widziano anioła
Który po niebie swobodnie szybował
Wszystko się może zdarzyć! - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdołasz!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!
Nie wszystkim dane zdrowie i sława
Nie można w życiu wszystkiego mieć!
Trudno bez skrzydeł orła udawać
Choć być nim zawsze trzeba chcieć!
Jesteśmy żywe sumienie bliźniego
Gorszego Boga najlepsze dzieci
A skoro nie ma Boga złego
Każdy z nas kiedyś w niebo wzleci!


Niepełnosprawni - normalna sprawa!
Niepełnosprawni - normalna rzecz!


Jak nas wspomóc


Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Specjaliści

W Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym pracują wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową oraz sprzężeniami. Ośrodek zatrudnia: nauczycieli - oligofrenopedagogów, lekarzy różnych specjalności, rehabilitantów/fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i neurologopedów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarki oraz pomoce nauczyciela.


      NAUCZYCIELE - OLIGOFRENOPEDAGODZY:


CHROMIK MARIA - stanowisko: nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:
•    Kolegium Nauczycielskie w Bielsku- Białej
specjalność: pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika
•    Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek: pedagogika, zakres - pedagogika specjalna; specjalizacja: oligofrenopedagogika
tytuł zawodowy: licencjat
•    Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek: pedagogika, zakres - pedagogika rewalidacyjna; specjalizacja: pedagogika terapeutyczna
tytuł zawodowy: magister

Awans zawodowy:  nauczyciel mianowany

Kursy, szkolenia:
- „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?”,
- „Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”,
- „Alternatywne metody komunikacji. BLISS- wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo”,
- „Ruch rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborn”- I stopień,
- „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”- szkolenie podstawowe,
- „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
- „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
- „Specjalne potrzeby edukacyjne”,
- „Radość i siła jest we mnie”,
- „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”,
- „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
- „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”,
- „Uczenie przez zmysły”,
- „Autyzm- od bierności do aktywności”,
- „Przygoda z pedagogiką M. Montessori- wprowadzenie”- warsztaty metodyczne,
- „Profile psychoedukacyjne E. Schoplera (PER-R i AAPEP) w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwoju”,
- „Diagnoza i terapia osób z autyzmem”- warsztaty metodyczne,
- „Terapia taktylna”,
- szkolenie podnoszące kompetencje kadry zatrudnionej do realizacji działań dla osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,
- „Warsztaty CMC- Dzieci dzieciom- Dar dotyku (4D)”,
- „Wybrane zagadnienia z neurologopedii”- warsztaty metodyczne,
- „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz.I,
- „Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka- zaburzenia, diagnoza i terapia”,
- „Badanie i odkrywanie świata przez dzieci, czyli o eksperymentach w przedszkolu i szkole”- warsztaty metodyczne,
- „Inteligencja wieloraka- jak wspierać rozwój dziecka”- warsztaty metodyczne,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu teatru,
- Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
- Autorskie warsztaty filmowe,
- Warsztaty muzyczne,
- "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1".


CYBULSKA IZOLDA - stanowisko: nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:
•    Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
kierunek- pedagogika, zakres- pedagogika specjalna
tytuł: magister
•    Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku- Białej
Studia podyplomowe, Pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika,

Awans zawodowy- nauczyciel mianowany

Kursy, szkolenia:
- „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci autystycznych”,
- „Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych?”,
- „Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną- wybrane zagadnienia kliniczne”,
- „Padaczka u dzieci”,
- „Jestem dzieckiem z autyzmem- dajcie mi szansę”,
- „Mózgowe porażenie dziecięce”,
- „ADHD jak pomagać dziecku”,
- „Wesoła szkoła sześciolatka, ABC sześciolatka. Z plastyką na Ty”,
- „O potrzebie nowego spojrzenia na definicję, przedmiot i zadania dydaktyki”,
- „Język migany dla nauczycieli”- kurs I stopnia,
- „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych”,
- „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”,
- „Nowe tendencje w edukacji i przygotowaniu służb dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
- „Radość i siła jest we mnie”,
- „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
- „Autyzm- od bierności do aktywności”,
- szkolenie z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej osób głęboko upośledzonych umysłowo,
- „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”,
- „Terapia taktylna”,
- szkolenie podnoszące kompetencje kadry zatrudnionej do realizacji działań dla osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,
- „Warsztaty CMC- Dzieci dzieciom- Dar dotyku (4D)”,
- „Arteterapia:  drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
- „Arteterapia i techniki pracy ze zmysłem równowagi”- warsztaty,
- „Sztuka jako forma integracji i terapii”,
- „Papierowa wiklina”,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu teatru,
- Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
- Autorskie warsztaty filmowe,
- Warsztaty muzyczne,
- "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1".


MAŃKA - NASTAŁY ELWIRA  –  stanowisko: nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:
•    Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
specjalność- pedagogika społeczno- opiekuńcza
tytuł zawodowy- magister
•    Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe: Oligofrenopedagogika

Awans zawodowy- nauczyciel kontraktowy

Kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne:
- „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- „Arteterapia i techniki pracy ze zmysłem równowagi”,
- Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu teatru,
- Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
- Autorskie warsztaty filmowe,
- Warsztaty muzyczne,
- "Mandala w procesie edukacji, terapii i rozwoju",
- "Sztuka relaksu - techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi",
- "Elementarz SI",
- "Terapia i arteterapia ręki i stopy",
- "Arteterapia III metodą KORART",
- "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1".


MIANOWSKI KAZIMIERZ – stanowisko: nauczyciel katecheta

Wykształcenie:
•    Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
kierunek- teologia, zakres- teologia ogólna
tytuł- magister
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej
Kurs kwalifikacyjny- z zakresu oligofrenopedagogiki, kwalifikacje do nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowamy

Kursy, szkolenia:
- „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z trudnościami w uczeniu się”,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.


MICHALIK NATALIA – stanowisko: nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:
•    Uniwersytet Śląski w Katowicach
kierunek - pedagogika, zakres pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
tytuł - magister
•    Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku- Białej
Studia podyplomowe: pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika
•    Dwusemestralne Studium Arteterapii - Polski Instytut Ericsonowski oraz Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.

Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany

Kursy, szkolenia:
- „Warsztaty pogłębiające umiejętności pracy w zakresie wspierania harmonijnego rozwoju wg metody Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula E. Dennisona”,
- „Warsztaty metodyczne z pedagogiki zabawy”,
- „Wprowadzenie do metody komunikacji symbolicznej BLISS”,
- „Studium Specjalne w zakresie Socjoterapii dla Nauczycieli- Wychowawców i Pedagogów Szkolnych”,
- „Zagrożenia w rozwoju umiejętności porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych oraz propozycje terapii”,
- „Temperamenty w świetle pedagogiki waldorfskiej”,
- „Joga I medytacja dla dzieci”,
- „Warsztaty terapii ręki”,
- „Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne”- I stopień,
- „Szamanizm i praca z procesem”,
- „Praca z nadużyciami”,
- „Relacje  - cz.I”,
- „Jak konstruować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych”,
- „Padaczka u dzieci”,
- „Poza- warsztaty ekspresji twórczej”,
- „Mózgowe porażenie dziecięce”,
- „ADHD jak pomagać dziecku”,
- „Konstruowanie planów wynikowych w oparciu o pakiet edukacyjny Wesoła Szkoła”
- „Praca metodami aktywizującymi w kształceniu zintegrowanym”,
- „Wesoła szkoła sześciolatka, ABC sześciolatka. Z plastyką na TY”,
- „Zabawy fundamentalne we wspieraniu prawidłowego, zagrożonego, zaburzonego i opóźnionego rozwoju dziecka”,
- „Integracja sensoryczna. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez stymulację wielozmysłową”,
- „Agresja u osób z autyzmem i z głębokim upośledzeniem umysłowym”,
- „Praca z Mandalą- podstawy”,
- „Praca z Mandalą- interpretacja Mandali”,
- „Alternatywne formy terapii muzyka- plastyka- śmiech”,
- „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”,
- „Mam autyzm- dajcie mi szansę”,
- „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
- „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
- „Zabawy sensoryczne”,
- „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
- „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”,
- „Ceramika artystyczna” – I i II stopień,
- „Stymulacja rozwoju sensorycznego dzieci- czucie i równowaga”,
- „Profile psychoedukacyjne E. Schoplera (PER-R i AAPEP) w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwoju”,
- „Terapia taktylna”,
- „Szkolenia z arteterapii z zakresu: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
- „W świecie baniek mydlanych”- warsztat metodyczny,
- „Wieloaspektowe podejście do problemów dzieci z zaburzeniami psychiatrycznymi”,
- „Terapia tańcem i ruchem, improwizacja ruchowo- taneczna”,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu teatru,
- Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
- Autorskie warsztaty filmowe,
- Warsztaty muzyczne,
- "Terapia i arteterapia ręki i stopy",
- „Rzucone ziarno” - metafora i bajka w pracy terapeutycznej,
- "Gentle Bio-Energetics",
- Arteterapia i techniki pracy ze zmysłem równowagi,
- "Zagrożenia w rozwoju umiejętności porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych oraz propozycje terapii",
- Elementarz SI,
- IV edycja Międzynarodowej Konferencji z zakresu Technik Edukacyjnych i Arteterapii,
- V edycja Międzynarodowej Konferencji z zakresu Technik Edukacyjnych i Arteterapii,
- "Mandala w procesie edukacji, terapii i rozwoju",
- "Sztuka relaksu - techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi",
- "Techniki Celestyna Freineta w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej",
- "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1".


SZCZOTKA JOANNA – stanowisko : nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:
•    Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek: pedagogika, zakres: pedagogika specjalna
specjalizacja: oligofrenopedagogika,
•    Uniwersytet Śląski w Katowicach
kierunek: pedagogika, zakres: praca socjalna i opiekuńczo- wychowawcza
tytuł zawodowy: magister,
•    Polski Związek Głuchych
Kwalifikowany Tłumacz Języka Migowego I stopnia,

Awans zawodowy- nauczyciel mianowany

Kursy, szkolenia:
- „Tworzenie projektów grantowych i aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego”'
- uzyskanie uprawnień do pracy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- „Promocja zdrowia dzieci i młodzieży – niepełnosprawny w środowisku szkolnym,
- „Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne”- I stopień,
- „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”,
- „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”,
- „Alternatywne metody komunikacji. BLISS- wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo”,
- „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”,
- „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?”,
- „Radość i siła jest we mnie”'
- „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
- „Wczesna interwencja”- kurs doskonalący,
- „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
- „Specjalne potrzeby edukacyjne”'
- „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”,
- „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
- „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”,
- szkolenie z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej osób głęboko upośledzonych umysłowo,
- „Przygoda z pedagogiką M. Montessori- wprowadzenie”- warsztaty metodyczne,
- „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”- cz.I,
- „Terapia taktylna”,
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej”,
- „Warsztaty CMC- Dzieci dzieciom- Dar dotyku (4D)”,
- „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
- „Ziemia, powietrze, ogień, woda- żywioły w przedszkolu i szkole”- warsztaty metodyczne,
- „Arteterapia i techniki pracy ze zmysłem równowagi”,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”;
- "Terapia i arteterapia ręki i stopy",
- "Gentle Bio-Energetics",
- IV edycja Międzynarodowej Konferencji z zakresu Technik Edukacyjnych i Arteterapii,
- V edycja Międzynarodowej Konferencji z zakresu Technik Edukacyjnych i Arteterapii,
- "Dotyk dla zdrowia" cz. 1 i cz. 2


TABOR JOANNA – stanowisko: pedagog

Wykształcenie:
•    Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika specjalna
zakres: oligofrenopedagogika
tytuł : licencjat
•    Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika terapeutyczna
zakres: pedagogika rewalidacyjna
tytuł : magister

Awans zawodowy- nauczyciel mianowany

Kursy, szkolenia:
- „ Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch”,
- „ADHD jak pomagać dziecku”,
- „Wesoła szkoła sześciolatka, ABC sześciolatka. Z plastyką na TY”,
- „Czytać- rozumieć, doświadczać, tworzyć... Lektury w nauczaniu zintegrowanym w oparciu o pakiet edukacyjny Wesoła szkoła”,
- „Zabawy fundamentalne we wspieraniu prawidłowego, zagrożonego, zaburzonego i opóźnionego rozwoju dziecka”,
- „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
- „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
- „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
- „Autyzm- od bierności do aktywności”,
- „Terapia taktylna”,
- „Warsztaty CMC- Dzieci dzieciom- Dar dotyku (4D)”,
- „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”,
- "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1".


WRZOSEK TERESA – stanowisko: nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:
•    Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
kierunek: Pedagogika, zakres: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i pracy socjalnej
tytuł zawodowy: licencjat;
•    Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
kierunek: Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
tytuł zawodowy: magister;
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki - kwalifikacje do nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
•    Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie
Studia podyplomowe: Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu - kwalifikacje do nauczania osób z autyzmem.

Awans zawodowy- nauczyciel kontraktowy

Kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne:
- „Jak konstruować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych”,
- „Padaczka u dzieci”,
- „ADHD jak pomagać dziecku”,
- „Agresja u osób z autyzmem i u osób z głębokim upośledzeniem umysłowym”,
- „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”,
- „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”,
- „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?”,
- „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
- „Komunikowanie się pedagoga w życiu zawodowym i prywatnym”,
- „Kolorowy zawrót głowy”- warsztaty bibułkarstwa artystycznego,
- „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
- „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”,
- szkolenie podnoszące kompetencje kadry zatrudnionej do realizacji działań dla osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,
- „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
- „Elementy sztuki ludowej- bibułkarstwo”- warsztaty metodyczne,
- Komunikacja alternatywna Makaton - podstawowe,
- Komunikacja alternatywna Makaton - zaawansowane,
- „Pory roku- scenariusze zajęć z muzykoterapii w oparciu o proste piosenki i utwory instrumentalne”,
- „Muzyczna podróż po Europie”- cz.I
- „101 pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć plastycznych, technicznych i świetlicowych”,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
- Autorskie warsztaty filmowe,
- Warsztaty muzyczne,
- "Jak porozumiewać się z trudnym rodzicem?",
- "Skrzynia skarbów. Bank pomysłów na ciekawe zajęcia poza salą.",
- "Edukacja przez ruch",
- "Pomoc dziecku w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych",
- "Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko - edycja Bożonarodzeniowa",
- "Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko - edycja wielkanocna",
- "Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole",
- "Kolorowy kram - proste formy zabawkarskie w pracy z dzieckiem",
- "Masy plastyczne na cztery pory roku",
- "Książka scrapbookowa",
- "FAS - ukryta niepełnosprawność".


    LEKARZE:


KOPYTA ILONA - stanowisko: neurolog dziecięcy

Wykształcenie:
•    doktor nauk medycznych w zakresie medycyny
•    tytuł :
specjalista w dziedzinie pediatrii,
specjalista w dziedzinie neurologia dziecięca;

Ponadto:
•    Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących zastosowania nowoczesnych metod diagnostyki w genetycznie uwarunkowanych chorobach układu nerwowego u dzieci,
•    Nagroda naukowa III stopnia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Fundacji Aleksandra Gudzowatego dla autorów pracy pt.:”Związek między poziomami lipidów i fibrynogenu a ryzykiem udaru w grupie polskich dzieci z arteriopatią i chorobami serca”.

Szkolenia, kursy, konferencje:
- „Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w neurologii”,
- „European Federation of Neurological Societies”- Geneva,
- „Participated in the 9th EPNS Congress with oral/poster presebntation – Dubrovnik,
- „European Paediatric Neurology Society „- Harrogate,
- „21 st Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disablity”- Vilnius,
- „International Child Neurology Congress”- Cairo,
- „11 th World Congress of ICNA”- Cairo,
- „Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego”,
- Zebrania naukowe Oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologów
dziecięcych”,
- przygotowanie i przeprowadzenie wykładu „Przebieg kliniczny i uwarunkowania
społeczne trików u dzieci w materiale Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku
Rozwojowego w Katowicach”,
- „Choroby układu pozapiramidowego u dzieci- postępy w diagnostyce i terapii”,
- „Postępy w pediatrii”,
- VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych,
- 17 th European Stroke Conference- Nice,
- „Obraz kliniczny napadów padaczkowych u dzieci ze schizencefalią”,
- „Zaburzenia ze spektrum autyzmu współistniejące z dystrofią mięśniową Beckera-
opis przypadku”,
- przygotowanie i wygłoszenie wykładu podczas Ogólnopolskiej Konferencji
„ Postępy w pediatrii”.


RZOŃCA – SZCZEPANEK ALICJA – stanowisko: lekarz pediatra

Wykształcenie:
•      lekarz medycyny
•      tytuł- pediatra I stopień
•      Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
•      Specjalista chorób płuc


KOLASA KATARZYNA – stanowisko: lekarz rehabilitacji medycznej

Wykształcenie:
•    lekarz medycyny
•    tytuł- specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej

Kursy, szkolenia:
informacje w przygotowaniu...    REHABILITANCI/FIZJOTERAPEUCI:


BIERNACKA MAGDALENA – stanowisko: fizjoterapeuta

Wykształcenie:
•    Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
kierunek- Rehabilitacja ruchowa, zakres- rehabilitacja ruchowa
tytuł - magister;
•    „Terapia neurorozwojowa NDT- Bobath”- kurs podstawowy.

Kursy, szkolenia:
- „Alternatywne metody komunikacji. BLISS- wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo”,
- „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”- szkolenie podstawowe,
- „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
- „Wczesna interwencja”- kurs doskonalący,
- „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
- „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band”,
- „Kinesiology Taping”,
- „Wybrane elementy koncepcji Bobath z zastosowaniem przyborów Thera Band w terapii dzieci i dorosłych”,
- „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i postularno motorycznymi” (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego),
- „Terapia taktylna”,
- „Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi” (warsztaty praktyczne),
- „Terapia czaszkowo- krzyżowa (teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo- krzyżowego)”- kurs I stopnia,
- „Terapia czaszkowo- krzyżowa: Pływy i pulsacje” – kurs II stopnia,
- „Zaawansowane techniki terapii czaszkowo- krzyżowej” – kurs III stopnia,
- „Trauma i terapia doświadczenia somatycznego”- kurs IV stopnia,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.


BLAUT DOMINIK - stanowisko: fizjoterapeuta

Wykształcenie:
•    Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku- Białej
kierunek – fizjoterapia
tytuł zawodowy- licencjat;
•    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
kierunek- Turystyka i rekreacja, specjalność- Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
tytuł zawodowy - magister

Kursy, szkolenia:
- „Basic Watsu”,
- „Specjalistyczny szkoleniowo- doskonalący kurs funkcjonalnej terapii manualnej wg koncepcji Mulligana”,
- „Integrated Sift Touch Techniques Trigger Points, Pain and Muscle Tone”,
- „Kurs podstawowy Halliwick”,
- „Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie, punkty spustowe, ból i napięcie mięśni”- część I,
- „Terapia czaszkowo- krzyżowa (teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo- krzyżowego)”- kurs I stopnia,
- „Terapia czaszkowo- krzyżowa: Pływy i pulsacje – kurs II stopnia,
- „Proprioceptive Neuromuscular Facilitation” -kurs podstawowy,
- „Techniki osteopatyczne dla fizjoterapeutów”- część I,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- „Techniki osteopatyczne dla fizjoterapeutów”- część II,
- „Badanie i leczenie tkanek miękkich oparte na aktualnych dowodach naukowych”.


KORNECKA – KUBSKA STANISŁAWA – stanowisko: fizjoterapeuta i nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:
•    Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Tychach
tytuł zawodowy- technik fizjoterapii
•    Kolegium Nauczycielskie w Bielsku- Białej
specjalność- pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika
•    Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek -pedagogika
zakres- pedagogika specjalna, specjalizacja: oligofrenopedagogika,
tytuł zawodowy: licencjat
•    Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek -pedagogika
zakres- pedagogika rewalidacyjna, specjalizacja: oligofrenopedagogika,
tytuł zawodowy: magister

Awans zawodowy- nauczyciel mianowany

Kursy, szkolenia:
- Świadectwa ukończenia Społecznego Ogniska Muzycznego w Katowicach w klasie skrzypiec, 10-letni okres nauczania,
- „Biostymulacja laserowa w medycynie fizykalnej”,
- „Ruch rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborn”- I stopień,
- „Alternatywne formy terapii, muzyka- plastyka- śmiech”,
- „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”,
- „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”,
- „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band”,
- „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
- „Wybrane elementy koncepcji Bobath z zastosowaniem przyborów Thera Band w terapii dzieci i dorosłych”,
- „Przygoda z pedagogiką M. Montessori- wprowadzenie”- warsztaty metodyczne,
- „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno - motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)”,
- „Terapia taktylna”,
- „Taneczne pory roku - rozwój aktywności twórczej dzieci i młodzieży”- warsztaty metodyczne,
- „Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi”- warsztaty praktyczne,
- „Uczymy bawiąc- działania twórcze w nauczaniu zintegrowanym”- warsztaty metodyczne,
- „Zabawy z dźwiękami i nietypowymi przyborami”- warsztaty metodyczne cz.II,
- „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
- „Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka- zaburzenia, diagnoza i terapia”,
- „Ziemia, powietrze, ogień, woda- żywioły w przedszkolu i szkole”- warsztaty metodyczne,
- „Aktywność i relaks z przyrodą”- warsztaty metodyczne,
- „Arteterapia i techniki pracy ze zmysłem równowagi”,
- „Ekspresja ciała”- warsztaty ekspresji twórczej,
- „Anatomy Trains dla terapeutów manualnych”,
- „Muzyczna podróż do Afryki”- warsztaty muzyczno- teatralne,
- „Ogólnopolski maraton artystyczny”,
- „Terapia tańcem i ruchem, improwizacja ruchowo- taneczna”,
- „Aktywność muzyczno- ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss” - warsztaty metodyczne cz. I,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- „Uszka maluszka”- zabawy muzyczno- ruchowe z rekwizytami dla dzieci od 2,5 – 6 lat”,
- Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu teatru,
- Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
- Autorskie warsztaty filmowe,
- Warsztaty muzyczne;
- "Mandala w procesie edukacji, terapii i rozwoju";
- "Terapia i arteterapia ręki i stopy";
- "Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi" - konferencja;
- "Sztuka relaksu. Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi";
- Kurs Touch For Health - "Dotyk dla zdrowia" I, II i III stopień;
- "Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy" cz. I;
- "Elementarz SI" - warsztaty;
- "Bumbumkowe poruszanki, czyli rozwijające zabawy ruchowe dla dzieci" - warsztaty;
- Międzynarodowa konferencja z zakresu technki edukacyjnych i arteterapii;
- "Piękno w drobnostce, czyli jak w prosty sposób rozbudzić wyobraźnię dziecka";
- "Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka" - warsztaty,
- "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1".


POCHOPIEŃ ZDZISŁAWA – stanowisko: fizjoterapeuta

Wykształcenie:
•    Medyczne Studium Zawodowe
tytuł: technik fizjoterapii

Kursy, szkolenia:
- „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci autystycznych”,
- „Padaczka u dzieci”,
- „Użytkowanie i obsługa aparatu Viofor JPS System”,
- „Zastosowanie w medycynie zmiennych pól magnetycznych”,
- „Mózgowe porażenie dziecięce”,
- „ADHD jak pomagać dziecku”,
- „Agresja u osób z autyzmem i z głębokim upośledzeniem umysłowym”,
- „Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”,
- „Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne”- I stopień,
- „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
- „Wczesna interwencja”,
- „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
- „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band”,
- „Kinesiology Taping”'
- „Uczenie przez zmysły”,
- „Wybrane elementy koncepcji Bobath z zastosowaniem przyborów Thera Band w terapii dzieci i dorosłych”,
- „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno - motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)”,
- „Terapia taktylna”,
- „Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi”- warsztaty praktyczne,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- „Amatomy Trains dla terapeutów manualnych”.


    PSYCHOLODZY:


GIERUSZ BARBARA - stanowisko: psycholog, wicedyrektor Ośrodka

Wykształcenie:
•    Uniwersytet Śląski w Katowicach
zakres- psychologia, specjalność- psychologia wychowawcza
tytuł – magister psychologii
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej
Kurs kwalifikacyjny- z zakresu oligofrenopedagogiki, kwalifikacje do nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
•    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej;
kurs kwalifikacyjny- kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących

Awans zawodowy -  nauczyciel mianowany

Kursy, szkolenia:
- „Metody wychowawcze w pracy nauczyciela”,
- „Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki”,
- „Śląsk wobec AIDS”,
- „Mam autyzm- dajcie mi szansę”,
- „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
- „Wczesna interwencja”- kurs doskonalący,
- „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
- „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
- „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”,
- „Terapia taktylna”,
- „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I,
- „Arteterapia i techniki pracy ze zmysłem równowagi”- warsztaty,
- „Warsztaty ekspresji twórczej- Ekspresja ciała”,
- „Wieloaspektowe podejście do problemów dzieci z zaburzeniami psychiatrycznymi”,
- „Terapia tańcem i ruchem, improwizacja ruchowo- taneczna”,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- „Praca z dzieckiem o zaburzonym rozwoju motorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną”,
- Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
- Autorskie warsztaty filmowe,
- Warsztaty muzyczne,
- "Terapia i arteterapia ręki i stopy" - szkolenie,
- "Znaczenie hortiterapii w edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną" - warsztaty,
- "Ochrona danych osobowych" - szkolenie;
- "Techniki Celestyna Freineta w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej".


LABUS KATARZYNA -  stanowisko: psycholog, dyrektor Ośrodka

Wykształcenie:
•    Uniwersytet Śląski w Katowicach
kierunek- psychologia
tytuł- magistra
•    Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
studia podyplomowe „Zarządzanie w oświacie”

Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany

Kursy, szkolenia:
- „Mądrość Wassylisy”- metafora i bajka w pracy terapeutycznej,
- „ Zarządzanie organizacją pozarządową, komunikowanie się ludzi”,
- „Jak tworzyć i pisać projekty, aby otrzymać dotacje”,
- „Podstawowe elementy prawa dla organizacji pozarządowej”,
- „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci autystycznych”,
- „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”,
- „Psychologiczna diagnoza i stymulacja dzieci o zaburzonym rozwoju”,
- „Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną- wybrane zagadnienia kliniczne”,
- „Dzień dzisiejszy i perspektywy opieki nad osobami niepełnosprawnymi w powiecie pszczyńskim- progi i bariery”,
- „Zabawy fundamentalne we wspieraniu prawidłowego, zagrożonego, zaburzonego i opóźnionego rozwoju dziecka”,
- „Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”,
- „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”,
- „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”,
- „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
- „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”,
- „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
- „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”,
- „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”- cz.I,
- „Terapia taktylna”,
- „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
- „Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego”,
- „Zmiany w kształceniu specjalnym- aktualny stan prawny, organizacja i dokumentacja pracy”,
- „Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2012 r.- zmiany wynikające z Ustawy o Działalności Leczniczej”,
- szkolenia dla kadry kierowniczej Ośrodków Wczesnej Interwencji oraz Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczych,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
- „Sztuka relaksu. Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi”,
- „Praca z dzieckiem o zaburzonym rozwoju motorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną”,
- „Zachowania trudne dzieci i młodzieży”.
- Autorskie warsztaty poetycko- muzyczne,
- Autorskie warsztaty filmowe,
- Warsztaty muzyczne,
- "Terapia i arteterapia ręki i stopy",
- "Znaczenie hortiterapii w edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną" - warsztaty,
- "Ochrona danych osobowych" - szkolenie;
- Kompleksowy kurs dla wicedyrektorów szkół/placówek oświatowych. Organizacja pracy wicedyrektora - zadania, uprawnienia, odpowiedzialność zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym;
- Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania  w przedszkolu, szkole, placówce;
- MANDALA w procesie edukacji, terapii i rozwoju.


LOSKA-KURTOK MAGDALENA - stanowisko: psycholog

Wykształcenie:
•    Uniwersytet Śląski w Katowicach
kierunek- psychologia
tytuł - magister
•    Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe: Oligofrenopedagogika

Awans zawodowy- nauczyciel kontraktowy.

Kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne:
- „Wybrane aspekty pracy terapeutycznej z zaburzeniami lękowymi u dzieci”,
- „Kinezjologia edukacyjna, Brain Gym” - 2-stopniowy kurs certyfikowany,
- Język migowy w zakresie 800 podstawowych znaków i pojęć,
- Język migowy w zakresie 200 podstawowych znaków i pojęć,
- „Stworzenie centrum samopomocy i wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin”- trening,
- „Terapia i rehabilitacja w Psychiatrii”,
- „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”,
- „Choreoterapia i rytmikoterapia w reedukacji psychomotorycznej”,
- „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”,
- „Alternatywne metody komunikacji. BLISS- wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo”,
- „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego?”,
- „Mam autyzm- dajcie mi szansę”,
- „Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi”,
- „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci autystycznych”,
- „Metody aktywizujące w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym”,
- „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój”,
- „Zabawy sensoryczne”,
- „Agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
- „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”,
- szkolenie z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej osób głęboko upośledzonych umysłowo,
- „Europe in Action 2009 Full Participation and Equality" - konferencja w Tampere, Finlandia,
- „Przygoda z pedagogiką M. Montessori- wprowadzenie”- warsztaty metodyczne,
- „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci autystycznych”,
- „Profile psychoedukacyjne E. Schoplera (PER-R i AAPEP) w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwoju:,
- szkolenie podnoszące kompetencje kadry zatrudnionej do realizacji działań dla osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej”,
- „Wybrane zagadnienia z neurologopedii”- warsztaty metodyczne,
- „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
- „Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka- zaburzenia, diagnoza i terapia”,
- „Badanie i odkrywanie świata przez dzieci, czyli o eksperymentach w przedszkolu i szkole”- warsztaty metodyczne,
- „Inteligencja wieloraka- jak wspierać rozwój dziecka”,
- „Świat baniek mydlanych”- warsztaty metodyczne,
- „Sztuka relaksu. Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi”,
- „Wieloaspektowe podejście do problemów dzieci z zaburzeniami psychiatrycznymi”,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”;
- "Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi" - konferencja;
- "Techniki Celestyna Freineta w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej",
- "Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1".


    LOGOPEDZI/NEUROLOGOPEDZI:


ŁATANIK ŻANETA – stanowisko: logopeda/neurologopeda

Wykształcenie:
•    Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
kierunek- filologia polska
specjalność – logopedia
•    Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej
Studia Podyplomowe: neurologopedia

Kursy, szkolenia:
- „Wybrane zagadnienia z neurologopedii”- warsztaty metodyczne,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.


STRZAŁKA – WCISŁO URSZULA – stanowisko: nauczyciel logopeda

Wykształcenie:
•    Uniwersytet w Lublinie
kierunek: Filologia polska
specjalność: logopedyczna
tytuł: magister
•    Wyższa Szkoła Administracji
Studia Podyplomowe- kwalifikacyjne : Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika

Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany

   
   TERAPEUCI ZAJĘCIOWI:


KIEDOS MAGDALENA - stanowisko: terapeuta zajęciowy
 
Wykształcenie:
•    licencjat - terapeuta zajęciowy; specjalność: promocja zdrowia.

Kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne:
- "Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami edukacji seksualnej",
- "Kolorowy zawrót głowy - bibułkarstwo artystyczne",
- "Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą",
- "Formy stymulacji mowy oraz nauka karmienia dzieci z deficytami rozwojowymi",
- "Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój?",
- "Sztuka relasu. Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi",
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”,
- "Arteterapia III metodą KORART. Integracja sensoryczna poprzez plastykę";
- Kurs ceramiki artystycznej I stopnia;
- Kurs ceramiki artystycznej IV stopnia.


    PIELĘGNIARKI:


BOGOCZ MAGDALENA - stanowisko:  pielęgniarka

Wykształcenie:
•    Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej
kierunek- pielęgniarstwo
tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa

Kursy, szkolenia:
- uprawnienia do przetaczania krwi i jej składników,
- przeszkolenie w zakresie dializoterapii i nefrologii,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.


PĘSZOR JOANNA – stanowisko: pielęgniarka dyplomowana

Wykształcenie:
•    Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek- pielęgniarstwo
tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa

Kursy, szkolenia:
- „Organizacja i zarządzanie”- kurs kwalifikacyjny,
- „Arteterapia: drama, czarny teatr, rysunek arteterapeutyczny, wizualizacja i relaksacja” – cz. I i II,
- „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”- kurs specjalistyczny,
- „Szczepienia ochronne”- kurs specjalistyczny,
- „Pielęgniarstwo kardiologiczne”- kurs kwalifikacyjny,
- „Pielęgniarstwo rodzinne”- kurs kwalifikacyjny,
- „Szkolenie w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.


    POMOCE NAUCZYCIELA:


ANDRZEJAK ALEKSANDRA

BLOKESZ ADRIAN

GÓRAL KRYSTYNA

HULBOJ SŁAWOMIR

JECZEŃ IWONA

KAŁAMAJSKA KRYSTYNA

KOMRAUS JOLANTA

PASZEK MARCELINA

SOBCZYK ROBERT

SZOPA BARBARA

SZROMEK ARTUR

Copyright © PSOUU Koło w Pszczynie
All rights reserved Polityka Cookie

CMS Developed by Projektowanie stron Tychy | Designed by Magdalena Loska